Рішення № 354 17 сесія 8 скликання Про затвердження Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі на 2021-2024 роки

 • 205

                 

УКРАЇНА

 •   СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  № 354

 

від «  03   » лютого 2022 р.                                                        17 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

 

Про затвердження Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі  на 2021-2024 роки

 

         З метою створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування у Жмеринському районі, сприяння  підвищенню ефективності їх роботи в цілому, зміцнення матеріальної  бази та інформаційного забезпечення депутатського складу, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Указу Президента України від 30.08.2001 № 749/201 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», на підставі п.2 статті 10 та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підтримки розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі на 2021-2024 роки (додається).
 2. Рекомендувати  фінансовому відділу Северинівської сільської ради  при формуванні показників сільського бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів  Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрій КОЧМАРЮК)

 

 

 

Сільський голова                                   Василь МАЛЯРЧУК

        

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  №

17 сесії сільської  ради 8 скликання

від «  »лютого 2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

     •  
     • РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
     • ЖМЕРИНСЬКОМУ РАЙОНІ
     • 2021-2024  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Северинівка

2022

З М І С Т

 

 

 

стор.

 

Паспорт Програми розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі  на 2021-2024 роки

4

І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5

ІІ.

МЕТА ПРОГРАМИ

5

ІІІ.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

5

ІV.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

6

V.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

6

VІ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

6

 

Додатки:

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі на 2021-2024 роки

7

   • ПРОГРАМИ
   • РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЖМЕРИНСЬКОМУ РАЙОНІ на 2021-2024  роки
     
 1.  

Ініціатор розроблення Програми

Северинівська сільська рада

 1.  

Дата, номер і назва розпорядчого документа  про розроблення програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Указ Президента України від 30.08. 2001 р № 49/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні»

 1.  

Розробник Програми

Виконавчий апарат Северинівської сільської ради

 1.  

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий апарат Северинівської сільської ради

 1.  

Учасники Програми

Жмеринська районна рада, міські, сільські, селищні ради

 1.  

Термін реалізації Програми

4 роки

 1.  

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти місцевих бюджетів (районний,  міські, селищний, сільські бюджети Жмеринського району), інші джерела не заборонених законодавством

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

2316,0 тис. грн

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі на 2021-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Україною 15 липня 1997 року, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 49/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» і спрямована на подальший розвиток самоврядування у Жмеринському районі, як важливої складової становлення громадянського суспільства держави.

У Жмеринському районі, крім районної ради, функціонують 3 міські, 4 сільських та 1 селищна ради, які відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляють інтереси територіальних громад міст, сіл та селищ, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

На основі поєднання властивих регіональних і загальнодержавних історичних традицій місцеве самоврядування є найбільш наближеним рівнем влади до громадян, що базується на їх активності, особистісній ініціативі та відіграє провідну роль у розбудові населених пунктів.       

Реалізація органами місцевого самоврядування наданих повноважень постійно потребує системного вдосконалення організаційних, матеріально –фінансових, правових, інформаційних засад їх діяльності.

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ      

         Метою Програми є сприяння покращенню роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів у Жмеринському районі, підвищення ефективності їх роботи в цілому, зміцнення матеріально-технічної  бази, відповідного  інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

         Завдання та заходи Програми (додаються) будуть сприяти підвищенню професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, направлені на забезпечення належної підготовки кадрів, вивчення і впровадження досвіду органів місцевого самоврядування району, інших регіонів України та зарубіжних країн, набуття нових знань і навичок у сфері депутатської діяльності, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків розвитку самоврядування в Україні, підтримка на належному рівні активності громад у залученні додаткових позабюджетних коштів, вирішення нагальних, актуальних проблем територіальних громад району щодо надання якісних громадських послуг.

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

         1. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників депутатського корпусу.

         2. Зміцнення матеріально-технічної бази районної ради.

         3. Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи районної, міських, сільських та селищних рад у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії депутатів всіх рівнів.

         4. Систематичне висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва районної та місцевих рад в районних ЗМІ, мережі Інтернет.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

         Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством. Джерелом фінансового забезпечення реалізації Програми також можуть бути кошти приватних інвесторів у рамках реалізації інвестиційних проектів на регіональному рівні із застосуванням механізму державно-приватного партнерства.

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

         Виконання заходів Програми дозволить досягти:

 • покращення умов для виконання районною радою повноважень;
 • поліпшення методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з Конституцією та законами України;
 • підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
 • формування позитивного іміджу про Жмеринський район на офіційних заходах та інших урочистих подіях, в інформаційному просторі;
 • підвищення рівня довіри жителів територіальних громад Жмеринського району до місцевої влади.

 

Голова міської ради                               Володимир САВОЛЮК

 

 

Додаток

до Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування у Жмеринському районі  на 2021-2024 роки, затвердженої

рішенням ___ сесії Барськоїї міської ради 8 скликання

від ___.___.2021 року

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку місцевого самоврядування

у Жмеринському районі на 2021-2024 роки

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів,              тис. грн..,  у т.ч. за роками

Очікувані результати

2021

2022

2023

2024

1

Навчання, підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення навчальних семінарів

Направлення на навчання, курси чи семінари з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

У межах кошторисів органів місцевого самоврядування на відповідний рік

Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

2

Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем сьогодення (в тому числі з питань децентралізації), круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування.

Придбання презентаційних та подарункових матеріалів з символікою району (блокноти, вимпели, прапорці, ручки, пакети, значки, грамоти тощо).

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

 

 

 

 

Вивчення та поширення позитивного  досвіду роботи органів місцевого самоврядування

3

Створення
передумов та надання
фінансової,
інформаційної,
консультативної та
іншої підтримки
діяльності
Координаційної ради з
питань місцевого
самоврядування при
голові Жмеринської районної ради

Розробка, виготовлення роздаткових матеріалів, залучення спеціалістів і фахівців

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада, міські, сільські та селищні ради – члени Координаційної ради

місцеві бюджети

 

 

 

 

Зростання
ефективності та
координації у
спільній
діяльності органів
місцевого
самоврядування
району

4

Створення належних умов роботи працівників виконавчого апарату Жмеринської районної ради (в тому числі оплата праці працівників апарату районної ради), надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому

Субвенція з місцевих бюджетів міських, селищної, сільських  рад до  районного бюджету в якості спів фінансування підтримки Жмеринської районної ради та сприяння реалізації ініційованих проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

150,0

 

 

 

Розвиток кадрового потенціалу, мотивація діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази

5

Участь у роботі
Української асоціації
районних та обласних
рад, Вінницької
обласної асоціації
органів місцевого
самоврядування

 

Відрядження посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад для участі в заходах, сплата членських внесків

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада

 

районний бюджет

 

 

 

 

Вивчення,
узагальнення та
поширення
передового
вітчизняного та
міжнародного
досвіду діяльності
органів місцевого
самоврядування

6

Організація заходів з обміну досвідом між
органами місцевого
самоврядування
Жмеринського району, Вінницької області та
інших областей

Організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

 

 

 

 

Вивчення,
узагальнення та
поширення
передового
вітчизняного та
міжнародного
досвіду діяльності
органів місцевого
самоврядування

7

Співфінансування
органів місцевого
самоврядування
району - переможців
Всеукраїнських,
міжнародних,
обласних, районних
конкурсів,
спрямованих на
розвиток
територіальних громад за рахунок
коштів районного
бюджету

Виділення коштів з районного бюджету в якості співфінансування. Надання приміщень спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл Жмеринського району для реалізації проєктів

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада

районний бюджет

 

 

 

 

Підтримка на
належному рівні
активності
громад у
залученні
додаткових
позабюджетних
коштів,
вирішення
нагальних, актуальних
проблем
територіальних
громад району
щодо надання
якісних
громадських
послуг

8

Надання ресурсно-консультаційних послуг з розбудови інфраструктури населених пунктів району, у тому числі щодо:

 • будівництва  водогонів та реконструкції мереж водопостачання по населених пунктах району;
 • будівництва сучасних автобусних зупинок в сільській місцевості;
 • капітального та поточного ремонтів вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як співфінансування на договірних засадах);
 • реконструкції ліній електропередач  з заміною  опор по населених пунктах району, з метою поліпшення електропостачання населення та підприємств у відповідності до потреб споживачів;
 • вивчення й узагальнення  можливостей розвитку геологічно-інвестиційного потенціалу регіону, тощо

Збір інформації, пошук інвесторів, допомога у написанні грантових проєктів, залучення додаткових коштів, активізація співпраці між органами місцевого самоврядування та представниками бізнесу, у тому числі середнього та малого

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

 

 

 

 

Розширення транзитних перевезень через територію району;

забезпечення населених пунктів району  сучасними автомобільними дорогами;

 

пошук додаткових шляхів наповнення місцевих бюджетів;

 

створення позитивного іміджу органів місцевого самоврядування на місцях

9

Здійснення заходів з розвитку туристичної інфраструктури Жмеринського району, розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої тематики з метою зростання туристичних потоків та розвитку внутрішнього туризму

Розробка дорожньої карти, проведення інвентаризації памяток історії, культури, визначних місць, привабливих обєктів, виготовлення сувенірної продукції, розробка путівника туриста, тощо.

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада, міські, сільські та селищні ради

місцеві бюджети

 

 

 

 

Підвищення якості рівня екскурсійних послуг, зростання кількості туристів на 25%, збільшення надходження до бюджету;

збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя

10

Удосконалення діяльності міських, селищної, сільських  рад шляхом організації та проведення соціальних досліджень населення для подальшого аналізу та узагальнення інформаційних даних з метою поліпшення умов життя та задоволення потреб жителів району

Організація проведення соціального опитування

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада

районний бюджет

 

 

 

 

Підвищення іміджу влади на місцях

11

Проведення  районних  урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування

Організація урочистих заходів

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада

районний бюджет

У межах кошторису ради на відповідний рік

Підвищення престижності державних свят, залучення громадськості

12

Участь у представницьких делегаціях.

Відзначення, окремих працівників, трудових   колективів, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, учасників АТО, волонтерів, тощо.

Придбання сувенірної продукції з символікою Жмеринського району, значків, медалей, бланків Подяк, грамот. памятних адрес, інших відзнак, сертифікатів про занесення на міськрайонну Дошку Пошани

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада

районний бюджет

 

 

 

 

Формування позитивного іміджу про  район на офіційних заходах та інших урочистих подіях

13

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації

Оприлюднення інформації на офіційних сайтах районної ради та райдержадміністрації щодо роботи ради.

Укладення  договорів з місцевими ЗМІ

2021-

2024

роки

Жмеринська

районна рада

районний бюджет

У межах кошторису ради на відповідний рік

Створення прозорої системи  прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування всіх рівнів

14

Забезпечення  діяльності депутатів районної ради

Розвиток соціальної інфраструктури Жмеринського району та надання матеріальної допомоги  соціально незахищеним категоріям громадян

2021-

2024

роки

Жмеринська районна рада

районний бюджет

 

 

 

 

Підвищення ролі місцевого самоврядування  у вирішенні нагальних  потреб виборців

15.

Встановлення та обслуговування електронної системи персонального голосування

Монтаж електронної системи голосування та відповідного обладнання, програмного забезпечення для її обслуговування, облаштування робочих місць депутатів, налагодження роботи та проведення навчання

2021-

2024

роки

Жмеринська

 районна рада

районний бюджет

 

 

 

 

Прискорення і покращення роботи ради під час пленарних засідань

Всього:

 

 

 

 

 

 

                             

                

 

 

 

Голова міської ради                                                                                                Володимир САВОЛЮК