Поект рішення 23 сесії 8 скликання Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку  та звітності Северинівської сільської ради

  • 99

                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «____» вересня 2022 р.                                                    23 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку

 та звітності Северинівської сільської ради

 

Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від      26.01.2011 р. №59 (зі змінами), керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Северинівської сільської ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,              етики (Тетяна ТРАЧ).

 

 

 

  Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 23 сесії сільської ради 8 скликання

від «__» вересня 2022 р. №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

 Северинівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1 Відділ бухгалтерського обліку та звітності (надалі Відділ) є виконавчим органом сільської ради, який створений відповідно до рішення 23 сесії сільської ради 8 скликання від __.09. 2022 р. № ___ «Про внесення змін до структури апарату Северинівської сільської ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 1 сесії сільської ради 8 скликання від 30.11.2020 року №5 «Про затвердження структури апарату Северинівської сільської ради та  її виконавчих органів» (зі змінами»).

1.2 Відділ підзвітний і підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету та підпорядковується сільському голові.

1.3 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України; Податковим кодексом України, Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, відповідними рекомендаціями НАДС, Державної служби України з питань бухгалтерського обліку, Мінюсту, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 

 

2. Завдання та обов’язки Відділу

 

2.1 Основними завданнями та обов’язками відділу є:

ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних;

формування, відповідно до законодавства, облікової політики, виходячи зі структури та особливостей установи;

здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій з дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації;

прийняття участі у формуванні проекту бюджету  сільської ради на наступний рік;

складання бюджетного запиту та розрахунків до нього на наступний рік, подання бюджетного запиту в визначений термін фінансовому відділу;

складання та подання на затвердження кошторисів, планів асигнувань, планів використання, зведених помісячних планів використання бюджетних коштів, в терміни визначені законодавством. При необхідності складання тимчасового кошторису на відповідний період;

ведення бухгалтерського обліку майна та зобов'язань (розрахунки з постачальниками за надані послуги тощо);

ведення регістрів бухгалтерського обліку, меморіальних ордерів, журнал-головна книга та книг аналітичного обліку;

нарахування і виплату заробітної плати та інших виплат, а також обґрунтування витрачання фонду оплати праці, включаючи встановлення посадових окладів, премій, винагород та інших заохочувальних витрат;

нарахування та перерахування податків і зборів до державного і місцевого бюджетів, внесків до фондів соціального страхування, платежів у банківські установи, інших виплат і платежів;

проведення розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;

проведення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі»;

оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку;

контроль та виконання кошторисів видатків протягом року, відповідно затвердженим бюджетним призначенням;

формування та подання до відповідних органів фінансову, бюджетну, статистичну та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України, на підставі первинних документів і бухгалтерських записів;

подання повідомлення контролюючому органу про прийняття працівника на роботу, відповідно до чинного законодавства;

забезпечення своєчасного проведення звірянь з контролюючими органами та розрахунками з бюджетами і фондами;

здійснення контролю за веденням касових та банківських операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням  вимог бюджетного законодавства;

прийняття участі у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

повідомлення сільському голові про усі виявлені недоліки в роботі з поясненням причин виникнення та пропозиціями щодо їх усунення;

підготовку проектів рішень на розгляд, сільської ради та її виконавчого комітету, в межах своєї компетенції, та контроль за їх виконанням (при прийнятті відповідних рішень);

підготовка проектів розпоряджень по сільській раді, відповідно до компетенції, та подання їх на затвердження сільському голові;

підписання платіжних, розрахункових та інших бухгалтерських документів та довідок;

контроль за виконанням документів центральних органів державної влади, розпорядчих документів обласної державної адміністрації, документів загального користування та доручень керівника згідно резолюцій (в межах своєї компетенції);

розглядає, у межах компетенції, листи, заяви і скарги громадян;

виконує інші доручення керівництва.

 

 

3. Права Відділу

 

3.1 Відділ має право:

представляти Відділ в установленому порядку з питань, що  відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного соціального страхування, підприємствах, установах та  організаціях  незалежно від форми власності;

встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до бухгалтерської служби структурними підрозділами Відділу первинних  документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також  здійснювати  контроль  за  їх дотриманням;

брати участь у розгляді питань і прийнятті у межах своєї компетенції рішень, у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і бухгалтерської дисципліни;

одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів сільської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

представляти  інтереси сільської ради та її виконавчого комітету у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями;

брати участь (у межах своїх повноважень) у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, сільським головою;

вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

4. Відповідальність

 

4.1 Працівники Відділу несуть відповідальність:

за правильну організацію і постановку бухгалтерського обліку;

за своєчасне і якісне виконання рішень сільської ради, виконкому та розпоряджень сільського голови, за правильність і достовірність підготовлених матеріалів;

за своєчасне та якісне виконання покладених на Відділ завдань, функцій, обов’язків згідно цим Положенням;

за порушенням трудової дисципліни згідно чинного законодавства.

 

5. Організація роботи з документами

 

5.1 Порядок роботи з документами в Відділу ґрунтується на вимогах Типової інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року №55 (зі змінами).

5.2 Діловодство у Відділі  ведеться  відповідно до номенклатуру справ.

5.3 Відповідальність за стан діловодства та збереження документів Відділу покладається на начальника відділу.

5.4 Начальник відділу відповідає та забезпечує ведення документації згідно затвердженої номенклатури справ, забезпечує порядок відбору, обліку збереження та використання документів бухгалтерських регістрів та звітності протягом встановлених законодавством термінів, для передачі на збереження до архіву.

 

6. Організація роботи Відділу

 

6.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою. Начальник має у своєму підпорядкуванні головного спеціаліста, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

6.2 Посадові обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

6.3 Планування роботи відділу здійснюється начальником відділу.

6.4 Організацію роботи відділу  проводить начальник відділу згідно затвердженим планом роботи відділу.

6.5 Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу.

6.6 Начальник відділу здійснює керівництво діяльності Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

6.7 На час відсутності у зв'язку з відпусткою, хворобою або з інших причин, обов’язки начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконує головний спеціаліст відділу.

6.8 Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

7.  Система взаємодії 

 

7.1 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з  іншими працівниками сільської ради та її виконавчих органів, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними сільською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

8. Заключні положення

 

         8.1 Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

8.2 Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Відділу здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

         Секретар сільської ради                                          Надія ДЯКОН