22 сесія 8 скликання Про затвердження Програми «Розвитку та підтримки добровольчого формування Северинівської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки»

  • 343

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «____» серпня  2022 р.                                                22 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про  затвердження Програми «Розвитку та підтримки  добровольчого формування  Северинівської сільської територіальної громади  на 2022-2023 роки»

 

Відповідно до Закону України від 16.07.2021 №1702-IX “Про основи національного спротиву”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021р. № 1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад», керуючись  ст. ст. 26, 36, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвитку та підтримки  добровольчого формування  Северинівської сільської територіальної громади  на 2022 рік» (додається).

2. Фінансовому відділу сільської ради (Наталя ГАМАРНИК) передбачити кошти на реалізацію заходів відповідної Програми, в межах можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрій КОЧМАРЮК).

 

 

 

  Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

Додаток

до рішення 22 сесії

сільської ради 8 скликання

 від __ серпня 2022 р. №

 

 

Програма «Розвитку та підтримки  добровольчого формування  Северинівської сільської територіальної громади  на 2022-2023  роки»

 

І. Загальна характеристика (паспорт) Програми.

1

Ініціатор розроблення програми

Северинівська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми

Розпорядження сільського голови від 04.08.2022 р.  № 53-р «Про розроблення проекту програми «Розвитку та підтримки  добровольчого формування  Северинівської сільської територіальної громади  на 2022-2023 роки»

3.

Розробник програми

Головний спеціаліст з питань військового обліку, цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Северинівська сільська рада

6.

Учасники програми

Северинівська сільська рада

7.

Терміни реалізації програми

2022 -2023 рік

 

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  сільської територіальної громади

8.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.,у тому числі:

1200,000

 

8.2.

коштів бюджету територіальної  громади, тис.грн.

1200,000

 

8.3.

коштів інших джерел

-

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Згідно із Законом України «Про основи національного спротиву», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021р. № 1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад», добровольчі формування територіальних громад є невід’ємною складовою оборони України, яка є системою загальнодержавних, військових і спеціальних заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті громадян, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, активізацією диверсійних та інших незаконно створених збройних формувань виникає нагальна потреба у вжитті додаткових заходів  для удосконалення системи територіальної оборони в громаді,  охорони  об'єктів місцевого, обласного та державного  значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу добровольчого формування територіальної громади і його матеріально-технічного забезпечення  для виконання ним завдань за призначенням, що потребує здійснення додаткового фінансування з  бюджету територіальної громади.    

Існує гостра необхідність удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу добровольчого формування територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони направлених на:

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту громадян на визначеній місцевості до моменту розгортання

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого   самоврядування та органів військового управління;

в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;

участь у захисті жителів, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності жителів громади;

забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;

участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану ;

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

військово-патріотичне виховання громадян України.

Потребу  розроблення Програми на 2022 рік, необхідність та правомірність фінансування за рахунок бюджету територіальної громади регламентують:

Закон України ,,Про основи національного спротиву”, зокрема, відповідно до пункту 1 статті 23 цього закону, фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву здійснюються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел;

Бюджетний кодекс України, зокрема, згідно з пунктом 17 статті 91 цього Кодексу  до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Цільовою групою програми є жителі територіальної громади, які потребують громадської безпеки і порядку в сільських населених пунктах, учасники добровольчих формувань.

Кінцевими бенефіціарами програми будуть правоохоронні органи та жителі Жмеринського району, які при реалізації заходів  програми, забезпечать охорону об'єктів місцевого, обласного та державного  значення.

 

ІІІ. Визначення мети програми

Мета Програми полягає у забезпеченні проведення організаційних заходів з формування та розміщення підрозділу добровольчого формування Северинівської сільської територіальної громади, його благоустрою, створенні ефективної системи управління територіальною обороною та створенні належних умов для якісної підготовки військовозобов’язаних і резервістів для військових частин (підрозділів) територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, сприяння розвитку та функціонуванню цивільної складової територіальної оборони на території громади.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та етапи виконання програми

Основними проблемними питаннями, на розв’язання яких спрямована програма є:

відсутність матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування (незабезпеченість форменим одягом, автотранспортом, паливно-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та іншими засобами для належного виконання поставлених завдань.).

проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної,  пропагандистської та інструкторської роботи, щодо підняття престижності та необхідності служби в добровольчому формуванні територіальної громади,  військово-патріотичного виховання молоді.

Комплексне розв’язання порушених питань надасть змогу покращити вирішення завдань щодо відбиття збройної агресії проти України з боку Російської Федерації, запобігання терористичним проявам та загрозам виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та забезпечення ефективної системи управління добровольчим формуванням на території громади

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Виконання заходів Програми дасть можливість значно підвищити рівень готовності та здатності добровольчого формування Северинівської сільської територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони за рахунок:

забезпечення управління та підрозділів добровольчого формування в ході  виконання поставлених завдань у тісній взаємодії з органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

забезпечення належних умов розміщення та функціонування а також всебічного матеріально-технічного забезпечення заходів підготовки військовозобов’язаних та резервістів для військових частин (підрозділів) Сил територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

Реалізація заходів Програми дозволить:

створити належні умови для розміщення та функціонування  добровольчого формування територіальної громади і забезпечити її боєздатність;

організувати якісне проведення польових вишколів, навчань, зборів,  тренувань з особовим складом добровольчого формування територіальної громади;

здійснити необхідне матеріально-технічне забезпечення  добровольчого формування Северинівської сільської територіальної громади.

Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів бюджету територіальної громади в обсязі один мільйон двісті тисяч гривень.  

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2022-2023 роки

Усього

витрат на виконання програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

1200,000

1200,000

бюджет територіальної громади

1200,000

1200,000

кошти небюджетних джерел

-

-

VI.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення    виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства. Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію  з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

VII. Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування у

2022-2023

році

 

Очікуваний результат

1

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення добровольчого формування  

 Забезпечення форменим одягом, засобами індивідуального захисту(бронежилети, каски, протигази), транспортними засобами, паливно-мастильними матеріалами, засобами зв’язку, офісною та  комп’ютерною технікою , витратними матеріалами та канцтоварами. Здійснення методичного забезпечення, участь в навчаннях , тренуваннях, виготовлення мішеней для  проведення навчальних стрільб та інших заходів для належного виконання покладених завдань

2022-2023

 

Северинівська сільська рада

Бюджет сільської територіальної громади

Обсяг фінансування визначається виходячи з конкретних завдань у межах наявного фінансового ресурсу.

Стале забезпечення та фінансування добровольчого формування

2

Організація харчування та надання медичної допомоги добровольчого формування  

Придбання продуктів харчування (оплата послуг з їх приготування), медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів для добровольчого формування   , сил опору.

2022-2023

 

Северинівська сільська рада

Бюджет сільської територіальної громади

Обсяг фінансування визначається виходячи з конкретних завдань у межах наявного фінансового ресурсу

Підвищення рівня підготовки території до оборони

3

Забезпечення умов функціонування підрозділів

Забезпечення перевезення особового складу добровольчого формування  

2022-2023

 

Северинівська сільська рада

Бюджет сільської територіальної громади

Обсяг фінансування визначається виходячи з конкретних завдань у межах наявного фінансового ресурсу

Підвищення мобільності та оперативного переміщення особового складу

4

Підготовка приміщень до виконання завдань за призначенням

Проведення ремонту приміщень, укомплектування приміщень (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового складу, робочих місць).

2022-2023

 

Северинівська сільська рада

Бюджет сільської територіальної громади

Обсяг фінансування визначається виходячи з конкретних завдань у межах наявного фінансового ресурсу

Створення належних умов для виконання особовим складом поставлених завдань

Всього на виконання програми

1200,000

тис. грн.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Василь МАЛЯРЧУК