22 сесія 8 скликання Про Бюджетний регламент Северинівської сільської територіальної громади

 • 250

                  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «____» серпня 2022 р.                                            22 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про Бюджетний регламент

Северинівської сільської територіальної громади

                    

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження  Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу,  сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Бюджетний регламент Северинівської сільської  територіальної громади, що додається.
 2. Затвердити додатки до Бюджетного регламента : додаток 1, додаток 2, додаток 3 (додаються).

3.     Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Северинівської сільської ради.

4.     Довести дане рішення до учасників бюджетного процесу.

 

 

 

Сільський  голова                                                      Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення 22 сесії сільської ради 8 скликання

від «   » серпня 2022 р. № ____

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

  Северинівської сільської територальної громади

 

Структура  Бюджетного регламенту

 1. Загальні положення
 2. Організація роботи робочої групи з питань формування прогнозу бюджету та проекту  бюджету;
 3. Особливості розподілу граничних показників видатків до прогнозу  та проекту бюджету;
 4. Складання та схвалення прогнозу  бюджету;
 5. Складання проекту  бюджету;
 6. Розгляд проекту рішення про  бюджет та його затвердження;
 7. Організація виконання  бюджету та внесення змін до  бюджету ;
 8. Звітність  про виконання  бюджету ;
 9. Публічне представлення звіту про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади.

 

1. Загальні положення

1.1. Бюджетний регламент Северинівської сільської  територіальної громади (далі - Бюджетний регламент) – це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який визначає організаційно-процедурні питання щодо проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, звітності щодо бюджету.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) прогнозування, формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання завдань і функцій, що здійснюються сільською радою, її виконавчими органами, підрозділами, впродовж бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу.

1.3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про доступ до публічної інформації” та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Затвердження, внесення змін та скасування Бюджетного регламенту здійснюється за рішенням  Северинівської сільської ради  .

1.5. Стадії бюджетного процесу, зміст роботи, виконавці та терміни виконання визначені  додатками 1, 2, 3 до даного Регламенту.

 

2.  Організація роботи робочої групи з питань формування прогнозу бюджету та проекту  бюджету

 

2.1. Робоча група з питань формування прогнозу бюджету територіальної громади на відповідні роки та проекту бюджету на відповідний рік (далі – Робоча група) утворюється з метою координації дій та повноважень відповідальних осіб, пов’язаних із складанням прогнозу бюджету Северинівської сільської територіальної громади та проекту бюджету, в термін до 10 червня поточного року.

2.2. Робоча група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, чинним бюджетним законодавством України, Бюджетним регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови.

2.4. Попередньо депутатами сільської ради   проводиться робота з громадськістю на своїх округах стосовно пріоритетних напрямків спрямування коштів, пріоритетним напрямам розвитку територіальної громади визначених у Стратегії розвитку громади та  Програмі соціально-економічного розвитку Северинівської сільської територіальної громади, з метою включення даних пропозицій до  прогнозу бюджету  територіальної громади та проекту бюджету. Строки і порядок проведення роботи з громадськістю визначаються депутатами Северинівської  сільської ради.

2.5. По результатах проведеної роботи, депутатами  узагальнені пропозиції подаються керівнику робочої групи не пізніше 01 липня, що передує плановому року, із відповідними обгрунтуваннями та підтверджуючими документами.

2.6. Керівник робочої групи направляє відповідні пропозиції для опрацювання головним розпорядникам бюджетних коштів.

2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції  щодо виділення коштів із бюджету і враховують їх, у разі доцільноті та можливості реалізації  за рахунок коштів бюджету , виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету та за умови, що вирішення порушених питань не суперечить вимогам Бюджетного законодавства.

 

3. Особливості розподілу граничних показників видатків до прогнозу  та проекту бюджету

3.1.  Граничні показники видатків обраховуються фінансовим відділом для головних розпорядників бюджетних коштів, виходячи із прогнозних обсягів доходів бюджету, з урахуванням наступних особливостей:

 • першочергового забезпечення потреби  на захищені статті видатків відповідно до ст 55 БКУ, зокрема: видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, включаючи  в першу чергу обовязкові виплати відповідно до штатної чисельності працівників бюджетних установ, затвердженої мережі (прогнозованої) штатів та контингентів; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; на забезпечення продуктами харчування; соціальне забезпечення тощо, виходячи із встановлених тарифів, норм  харчування з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників;
 • виходячи із можливостей бюджету Северинівської територіальної громади на інші видатки повязані із забезпеченням функціонування  бюджетної установи, закладу, основних напрямків діяльності, покращення матеріально-технічного стану установ/закладів,  з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників, місцевих капітальних вкладень на розроблення та реалізацію місцевих інвестиційних проектів тощо.

3.2. Фінансовим відділом  враховуються цілі та пріоритети, визначені у Стратегії розвитку  та  Програмі соціально-економічного розвитку Северинівської сільської територіальної громади, результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) та необхідність оптимізації видатків та надання кредитів головному розпоряднику.

 

 

4. Складання  та схвалення прогнозу  бюджету

 

4.1. Фінансовий відділ Северинівської сільської ради щороку спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України та Северинівської сільської ради, з урахуванням Бюджетної декларації, складає прогноз бюджету територіальної громади  - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету  на середньостроковий період і є основою для складання проекту  бюджету .

4.2. Прогноз бюджету  складається відповідно до вимог ст.75 1 Бюджетного кодексу України,  організаційно-методологічних засад та типової форми рішення «Про прогноз місцевого бюджету на середньостроковий період» , що визначені Міністерством фінансів України.

4.3. Показники прогнозу  бюджету  можуть відрізнятись від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом  бюджету , схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади  від оцінки, врахованої при складанні прогнозу  бюджету , схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет , від аналогічних показників, визначених у прогнозі  бюджету , схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень виконавчого органу або сільської ради, що впливають на показники  бюджету  у середньостроковому періоді.

4.4. Фінансовий відділ на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на середньостроковий період та аналізу виконання  бюджету  у попередніх та поточному бюджетних періодах:

1) на основі даних органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів  бюджету  на середньостроковий період;

2) визначає обсяги фінансування бюджету та орієнтовні граничні показники видатків  бюджету.

4.5. Фінансовий відділ розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу  бюджету  та орієнтовні граничні показники  видатків. Такі інструкції  можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов'язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу  бюджету .

4.6.  Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету , з врахуванням пропозицій від депутатів сільської ради , для подання  до фінансового відділу в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій та матеріалів, необхідних для складання прогнозу  бюджету , які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу бюджету , згідно з вимогами фінансового відділу Северинівської сільської ради.

4.7. Фінансовий відділ Северинівської сільської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету і вимогам доведених інструкцій.

На основі аналізу керівник фінансового відділу Северинівської сільської ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу  бюджету.

 4.8.  Фінансового відділу Северинівської сільської ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Северинівської сільської ради   прогноз  бюджету .

4.9. Виконавчий комітет Северинівської сільської ради не пізніше                       1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз  бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Северинівської сільської ради.

4.10. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат  бюджету  за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).

4.11. Керівник  фінансового відділу, керівники структурних підрозділів та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку прогнозу  бюджету ,  беруть участь у розгляді прогнозу  бюджету Северинівською сільською  радою та її постійними комісіями.

4.12. Для забезпечення своєчасного складання прогнозу бюджету , передбачається виконання плану заходів, згідно з додатком 1 до цього Бюджетного регламенту.

В разі необхідності фінансове відділ може уточнити терміни та завдання виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

5. Складання проекту бюджету

 

5.1. Фінансовий відділ Северинівської сільської ради  розробляє  проект  бюджету Северинівської сільської територіальної громади, який грунтується на показниках прогнозу  бюджету .

5.2.  Виконавчі органи  надають необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.

5.3. Фінансового відділу визначає основні організаційно-методологічні засади формування проекту бюджету  на плановий рік, відповідає за складання проекту бюджету та підготовку проекту рішення Северинівської сільської ради  про  бюджет Северинівської сільської територіальної громади.

5.4. Складання проекту бюджету  передбачає виконання плану заходів щодо складання проекту  бюджету , згідно з додатком 2 до цього Бюджетного регламенту.

5.5.  В разі необхідності фінансовий відділу може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідальних учасників бюджетного процесу.

5.6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями відповідно до плану заходів, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання проекту бюджету .

5.7. Фінансового відділу доводить до головних розпорядників коштів:

- інструкцію з підготовки бюджетних запитів, згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік  - до 1 жовтня року, що передує плановому;

- отриману від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу (в одноденний термін з дня отримання), зокрема:

  • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
  • текстові статті проекту закону про Державний бюджет України;
  • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.

5.8. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів та їх подання із відповідними матеріалами, згідно вимог бюджетного законодавства до фінансового відділу у встановлені ним терміни.

5.9. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів бюджету  у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші види енергоносіїв, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами відповідно до лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи.

5.10.   При плануванні капітальних видатків головні розпорядники бюджетних коштів враховують кошти по об’єктах із затвердженою проектно-кошторисною документацією.

5.11. Фінансовий відділ  на будь-якому етапі складання і розгляду проекту  бюджету  здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з погляду їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, обгрунтованості розрахунків.  

5.12. Проведення обговорення показників  бюджету  робочою групою з питань формування проекту рішення  про бюджет , після чого складаються узгоджувальні протоколи між фінансовим відділом та головними розпорядниками коштів із обсягами видатків на плановий рік, які враховуються при підготовці проекту рішення сільської ради про  бюджет в межах реальних можливостей бюджету.

Проект рішення про бюджет  готується фінансовим відділом  згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 1 грудня року, що передує плановому, подається виконавчому комітету Северинівської сільської ради   для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

5.13. Проет рішення про  бюджет схвалюється виконавчим комітетом  та не пізніше 10 грудня року, що передує плановому, направляється  на розгляд до сільської ради.

5.14. Бюджетні запити розміщуються головними розпорядниками бюджетних коштів на офіційному веб-сайті ради, або оприлюднюються в інший спосіб, не пізніше ніж через три робочі дні після подання сільській раді проекту рішення про місцевий бюджет.

5.15. Начальник  фінансового відділу забезпечує підготовку матеріалів та проведення публічних заходів щодо представлення проекту місцевого бюджету громадськості шяхом розміщення на офіційному сайті сільської ради.

5.16.   Виконавчий комітет Северинівської сільської ради забезпечує оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному сайті відповідно до вимог діючого законодавства.

 

6. Розгляд проекту рішення про бюджет  та його затвердження

 

  1.  Проект рішення про бюджет розглядається Северинівською сільською радою з урахуванням положень Бюджтного кодексу України, цього Бюджетного регламенту та  Регламенту  сільської ради.
  2.  Виконавчий комітет Северинівської сільської ради подає проект рішення про бюджет  до Северинівської сільської ради не пізніше 10 грудня року, що передує плановому.

6.3. Для забезпечення відкритості і прозорості процесу формування  бюджету , проект  бюджету, схвалений виконавчим комітетом, та матеріали до проекту бюджету розміщуються на офіційному  сайті.

6.4.     Проект  бюджету  розглядається депутатами сільської ради. Всі пропозиції про зміни та доповнення до проекту бюджету подаються до профільної постійної комісії. 

6.5. Подання пропозицій, або поправок здійснюється за формою, визначеною  додатком 3 до Бюджетного регламенту,  профільній постійній комісії протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення проекту рішення на офіційному сайті.

6.6. Поправки щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет , мають визначати джерела покриття таких видатків, а поправки про зменшення доходів бюджету , мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету , або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з поправок, яка призводить  до необґрунтованого збільшення доходів бюджету  чи створення дефіциту  бюджету  та зміни обсягів міжбюджетних трансфертів не може бути врахована в проекті рішення про бюджет .

Висновки щодо врахування/неврахування пропозицій/поправок готуються фінансовим відділом за погодженням голови постійної комісії .Пропозиції до доходної частини бюджету можуть прийматися при наявності обґрунтованих розрахунків та відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Зміни та доповнення до видаткової частини  повинні бути:

- збалансовані та обґрунтовані (тобто пропозиції на збільшення видатків обов’язково подаються із зазначенням джерел їх забезпечення – вказуються статті видатків, які пропонується зменшити,  наводиться відповідне обґрунтування розрахунків) ;

- орієнтовані на першочергове забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

6.7. Профільна постійна комісія не розглядає поправки, подані з порушенням вимог пункту  5.5 - 5.6 розділу  5 Бюджетного регламенту.

6.8. Поправки, що подані з дотриманням вимог п.5.5-5.6 розділу 5 Бюджетного регламенту, є обов'язковими для розгляду профільною постійною комісією.

6.9. Профільна постійна комісія протягом двох робочих днів з дня закінчення  триденного строку для подання поправок опрацьовує і узагальнює належним чином подані поправки та подає  відповідним виконавчим органам, головним розпорядникам бюджетниих коштів для опрацювання.

6.10. Поправки  до проекту рішення про бюджет, надані депутатами опрацьовуються та надаються пропозиції відповідними структурними підрозділами  та головними розпорядниками  бюджетних коштів протягом двох днів з дня їх отримання до  фінансового відділу для узагальнення.

6.11. Всі пропозиції розглядаються фінансовим відділом в межах балансу місцевого бюджету на плановий рік.

6.12. Під час розгляду Северинівською сільською радою  та її постійними комісіями проекту рішення присутні представники   фінвідділу , головних розпорядників  коштів.

6.13. Головні розпорядники бюджетних коштів подають пояснення до проекту бюджету  профільній постійній комісії.

6.14.   По проекту бюджету  доповідає на засіданні сільської ради начальник фінансового відділу. Зі співдоповіддю виступає голова постійної профільної комісії (за згодою).

6.15.   Рішення про затвердження бюджету  приймається Северинівською сільською радою  до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету  враховує обсяги міжбюджетних трансфертів визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

6.16. Рішення про бюджет має бути оприлюднене відповідно до вимог статті 28  Бюджетного кодексу України та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

7. Організація виконання  та внесення змін до  бюджету

 

7.1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету , а також координацію діяльності учасників бюджетного процесу на кожній стадії бюджетного процесу здійснює  фінансовий відділ.

7.2. Фінансовий відділ  за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету  за доходами здійснює прогнозування та аналіз  виконання доходів бюджету.

7.3. Фінансовий відділ  має право одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи необхідні для аналізу виконання  бюджету .

7.4. Виконання  бюджету  за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною Бюджетним кодексом України та іншими  нормативно-правовими документами.

7.5. При  перевиконанні чи недовиконанні доходної частини бюджету (що встановлюється за процедурою, визначеною частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України), у разі необхідності розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету, перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування), у разі відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку від прогнозу, врахованого при затвердженні бюджету, а також зміни структури витрат бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України, сільською радою можуть бути ухвалені рішення про внесення змін до рішення про  бюджет . Проекти таких рішень готує  фінансовий відділ, які опрацьовуються згідно розділу 5 даного Регламенту    і подає на розгляд сесії сільської ради.

7.6. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету.

7.7. Проведення перерозподілу видатків за бюджетними програмами здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та  порядку визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

7.8. Сільська рада має право делегувати виконавчому комітету Северинівської сільської ради  за погодженням з профільною постійною комісією розподіл та перерозподіл обсягів бюджетних призначень відповідно до вимог ст 23 БКУ, в  між сесійний період.

Проведені у міжсесійний період зміни затверджуються сільською радою при черговому уточненні бюджету .

7.9. Підготовка проекту рішення про внесення змін до бюджету , подання та розгляд пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про  бюджет   наступним чином:

 1. головні розпорядники коштів при необхідності внесення змін в рішення про  бюджет  подають до  фінансового відділу пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, при цьому забезпечують вчасність надання розрахунків та детальних обґрунтувань, враховуючи вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення проекту рішення та його підготовки ;
 2. фінансовий відділ протягом 5 робочих днів проводить аналіз пропозицій до уточнення бюджету , поданих головними розпорядниками коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів;
 3. на основі результатів аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів до проекту рішення про внесення змін до бюджету  та забезпечує його подання на розгляд сільської  ради;
 4. після схвалення виконавчим комітетом проекту рішення про внесення змін до бюджету , фінансовий відділ  протягом 3 робочих днів подає даний проект до сільської ради;
 5. проект рішення про внесення змін до  бюджету  перед розглядом на засіданні сесії розглядається постійними комісіями, які надають свої пропозиції до даного проекту рішення;
 6. забороняється головним розпорядникам коштів надавати пропозиції до проекту рішення про внесення змін до  бюджету  після розгляду проекту рішення постійною ;
 7. на пленарному засіданні проект рішення про внесення змін до  бюджету  разом  із пропозиціями постійної комісії представляє начальник фінансового відділу.

7.10. При виконанні  бюджету  виконавчими органами сільської ради, головними розпорядниками коштів в межах повноважень забезпечується проведення роботи щодо збільшення надходження платежів до бюджету,  зокрема:  

  • забезпечується надходження від продажу землі у відповідності до затверджених планових показників на відповідний період ;
  • здійснюється оперативний  контроль за  виконанням орендарями земельних ділянок зобов’язань перед бюджетом щодо сплати орендної плати, здійснюється  претензійна робота та позовна діяльність щодо  примусового стягнення належних бюджету сум  орендної плати за землю через суд ;
  • здійснюється постійний контроль  за надходженням адміністративних штрафів ;
  • забезпечується надходження до бюджету коштів від відчуження комунального майна у відповідності до затверджених планових показників на відповідний період ;
  • здійснюється постійний контроль за виконанням орендарями комунального майна зобов’язань перед бюджетом щодо сплати орендної плати за укладеними договорами ;
  • здійснюється контроль за  виконанням зобов’язань за договорами оренди нежитлових приміщень в бюджетних установах та комунальних закладах щодо недопущення виникнення заборгованості,  вживаються заходи до її погашення (розпорядники коштів);

 

 

8. Підготовка та  розгляд звіту про виконання  бюджету

 

8.1. Звітність про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади здійснюється у відповідності до бюджетного законодавства.

Орган Казначейства складає та подає звітність про виконання бюджету територіальної громади за встановленими формами.

8.2. Квартальні та річні звіти подаються на розгляд у термін,  визначений ст. 80 БКУ.

8.3.  До проекту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік/квартал, фінансовим відділом подається  інформація про виконання бюджету МТГзгідно вимог п 3 ст 28 БКУ.

8.4. Після розгляду річного/квартального звіту на засіданні постійної комісії сільська рада затверджує річний/ квартальний звіт про виконання  бюджету  або приймає інше рішення з цього приводу.

 

9. Публічне представлення звіту про виконання бюджету

9.1. Інформація про виконання бюджету територіальної громади підлягає обовязковій  публікації  у термін не пізніше 1 березня року, що настає за звітним, оприлюднюються на офіційному веб-сайті .

9.2. Фінансовий відділ до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету територіальної громади за попередній бюджетний період.

Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом із звітом про виконання бюджету сільської територіальної громади.

Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу керівника органу виконавчої влади не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його оприлюднення  із запрошенням представників громадськості або в інший спосіб.

9.3. Головні розпорядники коштів до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період. 

9.4. Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

 

 

Секретар сільської ради                                              Надія Д’ЯКОН

 

 

 

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту

Северинівської сільської територіальної громади

        

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Северинівської сільської територіальної громади

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

 

Відповідальні за виконання

 

 1.  

Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Травень – червень  

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди

У триденний строк після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України

Фінансовий відділ

 1.  

Надання фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період

До 22 червня

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 1.  

Надання фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення територіальної громади

До 22 червня

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 1.  

Підготовка та подання фінансовому відділу  прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу бюджету разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах)

До 22 червня

ГУ ДПС у

Вінницькій області,

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 1.  

Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів на середньостроковий період  на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 1 липня

Фінансовий відділ

 1.  

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних пропозицій, інструкції щодо складання прогнозу бюджету громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на відповідні  роки

Липень

Фінансовий відділ

 1.  

Надання відділу попередньої  потреби (згідно доведених форм) щодо розподілу видатків разом з пояснювальною запискою та детальними розрахунками для опрацювання робочою групою

До 15 липня

 

Головні розпорядники

 1.  

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів попередньої  потреби до прогнозу бюджету на відповідні роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам  видатків та надання кредитів бюджету і вимогам доведеної Інструкції

До 23 липня

 

Фінансовий відділ

 1.  

Проведення погоджувальних нарад робочою групою щодо узгодження показників прогнозу бюджету

У визначений термін

Фінансовий відділ

 1.  

По результатах наради робочої групи, надання фінансовому відділу бюджетних пропозицій разом з відповідними матеріалами

У визначений термін

Головні розпорядники

 1.  

Доопрацювання прогнозу бюджету за результатами проведених робочою групою погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників коштів

У визначений термін

Фінансовий відділ

 1.  

Подання прогнозу ї громади на відповідні роки до виконавчого комітету сільської ради

 

До 15 серпня

Фінансовий відділ

 1.  

Розгляд та схвалення прогнозу на відповідні роки

До 1 вересня

Виконавчий комітет

 1.  

Подання прогнозу бюджету на відповідні роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням для розгляду на сесії сільської  ради

У визначений законодавством термін

Виконавчий комітет

 

 1.  

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету на відповідні роки постійними комісіями ради та на пленарному засіданні в порядку, визначеному радою

У визначений законодавством термін та відповідно до Регламенту

Фінансовий відділ

 1.  

Оприлюднення прогнозу бюджету на відповідні роки на офіційному веб-сайті (з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної  інформації»)

У визначений законодавством термін

Фінансовий відділ

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності розгляду  Державної  декларації  та змін до бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

Секретар сільської ради                                           Надія ДЯКОН

                                                                                                                                  Додаток 2

до Бюджетного регламенту

Северинівської сільської територіальної громади

 

План заходів
щодо складання проекту бюджету

Северинівськолї сільської територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

 

Визначення очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів в поточному році, розрахунок показників надходжень до бюджету на наступний рік та подання зазначеної інформації до фінансового відділа:

10 жовтня

 

 

-податки та збори, контроль за якими закріплено за органами ДПС;

 

 

ГУ ДПС у Вінницькій  області                                                                       

 

- орендна плата за землю (18010600, 18010900),

- плата за встановлення сервітуту (21081700);

- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок (24062200);

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (33010100);

- кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (33010500);

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (11020200);

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (21010300);

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 

- адміністративні штрафи та інші санкції, що накладаються адміністративними комісіями;

 

Адміністративна комісія

 

- адміністративні збори та платежі (22010300, 22012500, 22012600);

 

ЦНАП

 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в  комунальній власності (22080400);

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (31030000);

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 

- інші надходження (24060300) (в частині надходжень плати за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності, для розташування рекламних засобів);

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

 

-  власні надходження бюджетних установ;

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування.

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

2.

Розрахунок показників бюджету  в частині доходів на плановий рік.

25 вересня

Фінансовий відділ

3.

Обрахунок граничного обсягу видатків для головних розпорядників бюджетних коштів на плановий рік

Серпень- вересень.

Фінансовий відділ

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;

- методики їх визначення

В одноденний термін після отримання від Мінфіну

Фінансовий відділ

5.

Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та обрахунок граничних обсягів видатків на плановий рік

Вересень

 

Фінансовий відділ

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- граничних показників видатків бюджету;

-інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів 

До 1 жовтня

Фінансовий відділ

7.

Формування проекту мережі, штатів і контингентів на плановий рік,  в розрізі закладів соціально-культурної сфери  та подання їх фінансовому відділу для опрацювання

До  30   серпня

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету на стадії підготовки бюджетних запитів щодо визначення пріоритетності та доцільності реалізації конкретних заходів, які планується включити до бюджетного запиту п.3.8 Бюджетного регламенту

Серпень-вересень

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Організація роботи з підготовки  бюджетних запитів на плановий рік головними розпорядниками коштів

Жовтень

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Подання  бюджетних запитів на плановий рік головними розпорядниками коштів бюджету

У термін встановлений у інструктивному листі

Головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Проведення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету

Жовтень-листопад

Фінансовий відділ

.12.

Проведення робочих зустрічей відповідно до п.4.12. Бюджетного регламенту, складення узгоджувальних протоколів між фінансовим відділ та головними розпорядниками бюджетних коштів

У термін визначений фінансовим відділом

Робоча група з питань формування прогнозу бюджету та проекту бюджету

13.

Підготовка інформації про хід виконання місцевого бюджету у поточному бюджетному році

Листопад

Фінансовий відділ

14.

Підготовка та подання фінансовому відділу інформації прогноз розвитку на наступні два бюджетні періоди для опрацювання та покладення в основу проекту місцевого бюджету.

Надання переліку програм, які будуть діяти у плановому році, а також на наступні два роки та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм.

Надання переліку об’єктів, видатки на які у плановому році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, в частині будівництва, реконструкції, капремонту.

Надання переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий  бюджетний період та на наступні за плановим два бюджетні періоди

 

До 15 жовтня

 

 

 

 

 

 

До 1 жовтня

 

 

 

 

 

До 1 жовтня

 

 

 

 

 

 

 

Северинівська сільська рада та її виконавчі органи

15.

Забезпечення надання пояснень головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту місцевого бюджету  подається  до профільної постійної комісії відповідно до п.7 ст. 76 БКУ

До 15 листопада

Головні розпорядники бюджетних коштів                             

16.

Узагальнення поданих матеріалів, підготовка проекту рішення сільської ради «Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на плановий рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету Cеверинівської сільської ради для схвалення

Листопад,

грудень

Фінансовий відділ

17.

Розгляд та схвалення проекту рішення «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на плановий  рік»  

До 10 грудня

Виконавчий комітет

18.

Розміщення схваленого проекту рішення виконавчого комітету «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на плановий  рік» на офіційному сайті Северинівської сільської ради

В одноденний термін після схвалення виконавчим комітетом

Фінансовий відділ

19.

Направлення схваленого виконавчим комітетом  проекту рішення сільської ради  «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на  плановий рік»

Не пізніше 10 грудня

Фінансовий відділ

20.

Оприлюднення проекту рішення «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на плановий рік» на офіційному сайті

Згідно вимог діючого законодавства

Фінансовий відділ

21.

Розміщення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів на офіційному сайті

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проекту рішення про бюджет міської

Головні розпорядники бюджетних коштів

22.

Розгляд депутатами проекту рішення «Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на плановий рік», подання пропозицій/поправок згідно із п.5.4.-5.6 Бюджетного регламенту

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення проекту рішення на офіційному сайті

Постійні комісії

23.

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій постійних комісій сільської ради про зміни та доповнення до проекту рішення  про бюджет

Підготовка висновків щодо доцільності врахування пропозицій у проекті рішення та подання  відповідним виконавчим органам (головним розпорядникам бюджетних коштів) для опрацювання згідно із п.5.7.-5.9 Бюджетного регламенту

Протягом двох робочих днів з дня закінчення п’ятиденного строку для подання поправок

Профільна постійна комісія з питань бюджету

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

24.

Розгляд поправок до проекту рішення «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на плановий рік» наданих постійною профільною комісією з питань бюджету та подання відповідної інформації (пропозицій) до фінансового відділу  за результатами їх опрацювання

Протягом двох робочих днів з дня їх отримання

Головні розпорядники бюджетних коштів

25.

Розгляд поданих пропозицій по опрацьованих поправках головними розпорядниками бюджетних коштів в межах балансу бюджету на плановий рік

Протягом трьох робочих днів з дня їх отримання

Фінансовий відділ

26.

Супровід розгляду проекту рішення  «Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на плановий рік»

У встановлений термін на сесії міської ради

Представники фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів

27

Затвердження проекту рішення «Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на плановий рік» приймається Северинівською сільською радою

До 25 грудня

Северинівська сільська рада

28.

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із Законом України «Про Державний бюджет України на плановий  рік»

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на плановий  рік»

Северинівська сільська рада

29.

Подання інформації, що міститься в проекті рішення про бюджет через ПЗ «LOGIKA»

До 31 грудня

Фінансовий відділ

30.

Інформування, щодо затвердження сільською радою рішенні про бюджет через ПЗ «LOGIKA»

В одноденний строк після прийняття рішення

Фінансовий відділ

31.

Оприлюднення рішення сільською ради «Про бюджет Северинівської сільської  територіальної громади на плановий рік» у  відповідності до статті 28 Бюджетного кодексу України та на офіційному веб-сайті міської ради відповідно до ч.2 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Оприлюднення у термін визначений законодавством після затвердження бюджету

 

 

Фінансовий відділ

 

 

 

 

 

32.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють, шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради, інформацію визначену п.5 ст. 28 Бюджетного кодексу України

Згідно вимог діючого законодавства

Головні розпорядники бюджетних коштів

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності розгляду проекту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

Секретар смільської ради                                           Надія Дякон

 

Додаток № 3
https://rada.info/upload/users_files/04330421/c269ecddac84360fd7f2947a1116ead8.xlsx