18 сесія 8 скликання Про передачу коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету

 • 82

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

 

 

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОННУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № 

Від  «  »   ______ 2022 року                                               18 сесія 8 скликання

с.Северинівка

 

Про передачу коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

у вигляді трансферту державному бюджету

 

Відповідно до статей 85, 91 Бюджетного кодексу України, статей 26, 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", сільська  рада ВИРІШИЛА:

 1. Передати кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 100000 грн, з них:

- на виконання Програми забезпечення  заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву  в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки згідно  заходів Програми ;

2. Затвердити тексти договору ( додаток 1) про передачу коштів між місцевим бюджетом та державним бюджетом з бюджету Северинівської  сільської  територіальної громади до державного бюджету та доручити сільському  голові підписати договір з  правом внесення редакційних уточнень у разі необхідності.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.)

 

 

 

Сільський голова                                            Василь  МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  _ сесії  __ скликання

Северинівської  сільської ради

від  __________ року  №

ДОГОВІР №

«       » ________ 2022 р.                                                                    с.Северинівка

Северинівська сільська рада  в особі голови Малярчука Василя Григоровича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (в подальшому іменується Сторона 1), та Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в особі полковника Вінницького Олега Миколайовича, що діє на підставі ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ (в подальшому іменується Сторона 2), відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України уклали даний Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

 

1.1. Предметом Договору є передача коштів Вінницькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки з бюджету сільської територіальної громади у 2022 році у вигляді міжбюджетного трансферту виключно на виконання заходів, передбачених Програми забезпечення  заходів з підготовки територіальної оборони та залучення місцевого населення до участі в русі національного спротиву  в Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням  сесії 8 скликання від

2. Загальні положення

 

  2.1. Даним Договором визначається передача коштів з бюджету сільської територіальної громади у вигляді субвенції державному бюджету  у 2022 році у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів в сумі  100000 грн (Сто тисяч ), в т.ч. на проведення заходів відповідно до програми

                         

 1. Права і обов’язки сторін
  1. Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зобов’язується:
 • визначити розпорядником коштів обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;
 • інформувати Северинівську сільську  раду про цільове використання переданих коштів;
 • повідомити Северинівську сільську про обставини, що не дають можливість виконувати належним чином умови даного договору;
 • забезпечити ефективне використання коштів бюджету сільської територіальної громади відповідно до законодавства;
 • у разі неможливості використання коштів бюджету сільської  територіальної громади за цільовим призначенням, забезпечити їх повернення до бюджету сільської територіальної громади;
  1. Северинівська сільська  рада зобов’язується:
   1. Перераховувати субвенцію відповідно до пункту 2.1 даного Договору.
   2. Терміново письмово повідомляти про форс-мажорні обставини, що не дають можливості виконувати умови даного договору.
   3. Інформувати фінансове управління щодо змін до помісячного розпису субвенції та її обсягу.                             
 1. Відповідальність сторін

 

 1.  При невиконанні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 2.  Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуються шляхом переговорів сторін, або в разі неможливості вирішення таких питань – відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору у разі дії форс-мажорних обставин (непереборної сили, стихійного лиха, військових дій тощо). У вказаних випадках строк виконання зобов’язань по Договору переноситься на термін дії цих обставин.
  2. У разі виникнення обставин, зазначених у пунктів 5.1 цього Договору, Сторони зобов’язані терміново інформувати одна одну про їх виникнення, але не пізніше трьох днів з початку виникнення. Якщо ці обставини діють більше трьох місяців, то сторони мають право (за взаємної згоди) відмовитись від подальшого виконання Договору.
 2. Строк дії Договору та інші умови
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2022 року.
  2. Договір вважається таким, що виконаний за умови передачі коштів до державного бюджету в сумі, визначеній пунктом 2.1 цього Договору.
  3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
  4. Цей Договір укладений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та знаходяться у Сторін-підписантів даного Договору, а також у фінансовому відділі.

 

Голова Северинівської сільської ради     Вінницький обласний ТЦК та СП

                                                           

______________Василь МАЛЯРЧУК   _______________ Олег ВІННИЦЬКИЙ

 

 

Секретар сільської ради ради                                    Надія Д’ЯКОН