Про внесення змін до рішення 10 сесії сільської ради 8 скликання від 14 травня 2021 року №153 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти»

 • 111

                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № ___

 

від «   » ________ 2022 року                                                        21 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про внесення змін до рішення 10 сесії сільської ради 8 скликання від 14 травня 2021 року №153 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти»

 

На виконання  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року  № 291, керуючись статтею 25, частинами першою, третьою та пятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради, сільська рада вирішила:

 

1. Внести зміни до Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Северинівської  сільської ради (далі – Положення), затвердженого рішенням 10 сесії 8 скликання сільської ради від 14.05.2021 року № 153, виклавши та затвердивши Положення у новій редакції, додаток 1.

2. Затвердити Типову форму контракту для призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  комунальної власності Северинівської сільської рали,  додаток 2.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики  (Тетяну Трач). 

 

 

       Сільський голова                                                        Василь МАЛЯРЧУК

 

 

                  Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО                            

до рішення __сесії сільської   ради 8 скликання             від  __.06.2022 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти   комунальної власності Северинівської сільської ради

(нова редакція)

 1. Положення про проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням  Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.
 1. Дане Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.                                                                                                                    
 2. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради здійснює Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради (далі – Відділ) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на  посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Одна і та сама особа може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника цьогож або продовжити роботу в закладі на іншій посаді.
 1. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Северинівської сільської ради, згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.                                                                                                        
 2. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника Відділу про проведення конкурсу.                                                                                              
 3. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник Відділу:

         - одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

          - не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 1. Конкурс складається з таких етапів:

а) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

б) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

в) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

г) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

д) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

  е) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

є) проведення конкурсного відбору;

ж) визначення переможця конкурсу;

з) оприлюднення результатів конкурсу.                                                                   

9. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Рішення про проведення конкурсу приймає Відділ та організовує його проведення.

11. Для організації проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої формує та затверджує Северинівська сільська рада.                                                                        

12. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Протоколи засідання веде секретар комісії.             

13. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника Северинівської сільської ради (депутати селищної ради);

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

14. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.                                                                       15. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.                                                                                                                                                16. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 15 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.                                                                                                                             17. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.                                                                                                                              18. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.                                                                                                                                                                                               19. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Вапнярської селищної ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.                                                                                                         

20. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Северинівської сільської ради та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі (секретар конкурсної комісії).                                                                                  

21. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 •    заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.                                                                                                                 

22. Визначені у пункті 21 даного Положення документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.                                                  

23. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.            

24. . Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.                                                                                                  

25. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному вебсайті Северинівської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

26. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

27. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.                                         

28. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України  «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки - для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років - для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.                                             

29. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.                                                                                                                         

30. Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання оприлюднюються на офіційному вебсайті Северинівської сільської ради, відповідно до цього Положення.                                                             

31. Северинівська сільська рада забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведенн                                                                                                                           

32. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються спеціалістами Відділу,  із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.                                                                                   

33. Варіанти тестування та відповіді на тестові завдання затверджуються начальником Відділу. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.                                                                    

34. Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.

35. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал за правильну відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.                                                                     

36. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Результати тестування фіксуються у відомості.

 

37. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

 

38. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання, які затверджуються начальником Відділу.

 

39. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.

40. Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування  його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

 

41. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші, де  обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

 

42. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості.

 

43. Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата. З результатами оцінювання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

44. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується трибальна система:

- три бали виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- два бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

-  один бал виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

45. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал менше ніж 2 бали вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу конкурсу.

 

46. Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата. З результатами оцінювання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

47. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Відділу освіти, молоді та спортуСеверинівської сільської ради,  відповідно до вимог чинного законодавства.

 

48. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 

49. На публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти кандидатам відводиться час до 20 хвилин.

 

50. Після презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

 

51. Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується 3-х бальна система:

 - 3 бали отримують кандидати, які в перспективному плані повністю охопили всі напрямки роботи закладу освіти (презентація демонструє точне розкриття методів вирішення поставлених завдань та містить велику кількість оригінальних заходів з їх вирішенням; доповідач переконливо і повно відповідає на всі питання)

- 2 бали  отримують кандидати, які не охопили всі напрямки розвитку закладу освіти (в презентації не чітко висвітлені методи вирішення поставлених завдань та містять традиційні заходи вирішення завдань; порушено логіку виступу, неповна система аргументації; доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді);  

- 1 бал отримують кандидати, які окреслили частково окремі напрямки розвитку закладу освіти (в презентації використані матеріали, що не розкривають методи вирішення поставлених завдань, немає аргументів, повне порушення логіки виступу; доповідач не може відповісти на питання).

 

52. Кандидати, які за демонстрацію публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал менше ніж 2 бали вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

53. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за всі етапи конкурсу, становить 36 балів.

54. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Северинівської сільської ради.

 

55. За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

 

56. Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту».

 

57. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження:

- результатів таємного голосування конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо порушення клопотання перед начальником Відділу щодо призначення на посаду директора закладу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

- рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.

 

58. Протокол засідання з рішенням конкурсної комісії оформлюється секретарем конкурсної комісії,  надається і доводиться до відома начальника Відділу головою конкурсної комісії.

 

59. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 

60. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

61. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається строковий трудовий договір у письмовій формі і підписується начальником Відділу, відповідно до повноважень, наданих Северинівською сільською радою, який є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти, з дня, встановленого за угодою сторін у строковому трудовому договорі (контракті).

 

62. Строковий трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

 

Секретар                                        Надія ДЯКОН

Додаток 2                                                                 до рішення __сесії сільської   ради 8 скликання від  __.06.2022 року

Типова форма контракту

з директором закладу загальної середньої освіти

 с. Северинівка

                                   «___» _________20__

 

Відділ  освіти,     молоді та спорту  Северинівської сільської ради  в особі начальника відділу, ___________________________________________________, який  діє на підставі Положення (далі – Відділ освіти), з однієї сторони,  та громадянин ____________________________________________( далі – директор ), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:

______________________________________________________призначається на   посаду директора _________________________________________________________________________________Северинівської сільської ради   на  строк  дії цього контракту.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Директор зобов’язується безпосередньо здійснювати   управління  закладом освіти на підставі єдиноначальності та умовах, викладених у контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Северинівської сільської ради, розпоряджень  голови Северинівської сільської ради, наказів відділу освіти та статуту  закладу.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Директором і Відділом освіти.

1.3.Директор   є повноважним  представником закладу загальної середньої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.  

1.4. Директор підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Відділу освіти в межах, встановлених чинним законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

1.5. Прийняття на посаду Директора здійснюється на підставі позитивного висновку конкурсної комісії та наказу відділу освіти   відповідно  до законодавства України.

Надання відпустки Директору та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з наказом Відділу освіти.

Звільнення Директора із займаної посади здійснюється на підставі наказу Відділу освіти.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Директора, його обов’язки виконує заступник Директора, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом Відділу освіти.

 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

  2.1.Директор здійснює поточне  керівництво закладом, організовує його діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.

2.2. Директор зобов’язується:

2.2.1. організувати роботу закладу загальної середньої освіти щодо надання якісних освітніх послуг відповідно до статуту;

2.2.2. забезпечувати ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування та органами державної влади, підприємствами  і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють);

2.2.3. спільно з педагогічною радою закладу визначати стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи;

2.2.4. здійснювати розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку  закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів;

2.2.5. забезпечувати складання тарифікаційного списку, дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження Відділу освіти;

2.2.6. вирішувати навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу загальної середньої освіти;

2.2.7. планувати, координувати і контролювати роботу педагогічних та інших працівників  закладу;

2.2.8. брати участь у відборі кадрів та розподіл обов’язків між працівниками закладу загальної середньої освіти;

2.2.9. укладати трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, контролювати своєчасне проведення медичних оглядів працівників;

2.2.10. затверджувати розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників  закладу, графіки відпусток;

2.2.11. заохочувати і стимулювати творчу ініціативу працівників, підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат в колективі;

2.2.12. забезпечувати права учнів (вихованців) на їх захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

2.2.13. забезпечувати створення в   закладі освіти необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Контролювати організацію та якість харчування учнів;

2.2.14. забезпечувати раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті закладу;

2.2.15. забезпечувати залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобівдля здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства;

2.2.16. забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність;

2.2.17. організовувати роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом  закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту;

2.2.18. забезпечувати безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживати заходів з приведення їх у відповідність з  діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовувати огляди і ремонти приміщень закладу загальної середньої освіти;

2.2.19. організовувати роботу комісії щодо прийому закладу до нового навчального року, підписувати відповідні акти;

2.2.20. дотримуватися етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога;

2.2.21. вирішувати інші питання, які належать до компетенції Директора, згідно із законодавством, статутом закладу загальної середньої освіти і цим Контрактом;

2.2.22. не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Директор звітує про виконану роботу перед Відділом освіти  та на загальних зборах колективу;

2.3. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2 цього контракту, Директор подає Відділу освіти письмове пояснення причин такого невиконання.

2.4. Директор має право:

2.4.1. діяти від імені закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2.4.2. укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства;

2.4.3. застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

2.4.4. видавати у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;

2.4.5. вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Відділу освіти, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Директора;

2.4.6. представляти інтереси закладу у судових органах відповідно до законодавства.

2.5. Відділ освіти має право:

2.5.1. вимагати від Директора подання дострокового звіту про його діяльність щодо управління закладом загальної середньої освіти, виконання цього контракту;

2.5.2. звільняти Директора з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Директора, а також у випадку порушення Директором вимог законодавства України та умов цього контракту;

2.5.3. здійснювати контроль за діяльністю закладу загальної середньої освіти , та за збереженням закріпленого за закладом майна.

2.6. Відділ освіти здійснює контроль за виконанням Директором своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.2.  цього контракту.

2.7. Відділ освіти зобов’язується:

2.7.1. сприяти створенню умов для функціонування закладу;

2.7.2. інформувати Директора про освітню політику;

2.7.3. подавати інформацію на запит Директора у межах компетенції;

2.7.4. забезпечувати заклад загальної середньої освіти матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

2.7.5. сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Директором.

2.8. Відділ освіти:

2.8.1. затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис закладу загального середньої освіти ;

2.8.2. погоджує Директорові відпустку, відрядження в межах України;

2.9. Відділ освіти може надавати Директорові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

 

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

3.1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Директора визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

3.2. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених норм оплати праці, яка складається з:

3.2.1. встановленому йому посадового окладу у розмірі, визначеному чинним законодавством, постановами Кабінету Міністрів України в галузі оплати праці працівникам освіти, відповідними наказами Міністерства освіти  і науки України;

3.2.2. підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії);

3.2.3. виплати за вислугу років щомісячно як педагогу згідно з педагогічним стажем;

3.2.4. надбавки за престижність професії у розмірі відповідно до діючого законодавства;

3.2.5. надбавки за високі творчі досягнення у праці або складність та напруженість у роботі щомісячно у розмірі відповідно до діючого законодавства та враховуючи результати роботи;

3.2.6. премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Відділом освіти;

3.3. Директору надається основна щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів

Оплата відпустки проводиться, виходячи із його середнього заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України. У разі відпустки йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його посадового окладу.

3.4. Крім того Директорові можуть виплачуватися винагороди за підсумками роботи за рік відповідно до чинного в закладі положення, виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту в розмірах, визначених додатковою угодою.

3.4. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат зменшується або вони не виплачуються.

3.5. Директор визначає час та порядок використання своєї основної щорічної відпустки

 ( час початку та завершення поділу її на частини і т.і.) за погодженням з Відділом освіти.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

                4.2. Спори між сторонами вирішуються у визначеному законодавством порядку.

4.3. Директор несе відповідальність за:

4.3.1. недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у закладі;

4.3.2. невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини Директора.

 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових угод.

5.2. Дія цього контракту припиняється:

5.2.1. із закінченням строку, на який його укладено (п.2 ст.36 КЗпП України);

5.2.2.  за угодою Сторін (п.1 ст.36 КЗпП України);

5.2.3. з інших підстав, передбачених законодавством.

5.3. Директор може  бути достроково звільнений з посади у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України

5.4 . Цей контракт може бути розірваний, а Директор звільнений з посади з ініціативи Відділу освіти до закінчення терміну його дії :

5.4.1. у разі невиконання Директором без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

5.4.2. у разі одноразового грубого порушення Директором вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом;

5.4.3. за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

5.4.4. порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»  щодо мови освітнього процесу

5.4.5. порушення  вимог статей  30 31  Закону України  «Про освіту»

5.4.6. порушення прав учнів  чи працівників,  встановлене рішенням  суду,  яке набрало  законної сили;

5.4.7. систематичне  неналежне  виконання  інших  обов’язків   керівника,  визначених   Законом України «Про повну загальну середню освіту»

5.4.8. неусунення  у визначений  строк  порушень  вимог  законодавства   виявлених   під  час  інституційного  аудиту   чи  позапланового  заходу   державного  нагляду (контролю).

5.5. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

5.7. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Директора з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

 

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з «___» _____________ 20__ р. до «___» _____________ 20__ р..

6.2. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років, строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

6.3. Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

6.4. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

6.5. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового угоди у письмовій формі.

 

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

7.1 Відомості про заклад:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2. Відомості про Орган управління:

Відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради

23126  вул. Грушевського, 31, с. Северинівка, Жмеринського району, Вінницької області

 

7.3. Відомості про Керівника:

_______________________________________________________________________________

Місце реєстрації: ___________________________________________________________________

номер особистого телефону: __________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий: _____________________________________________

______________________________________________________________________________

7.4. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

Від відділу освіти -

Начальник відділу

 

                   Керівник

 

 

__________________
(підпис)

 

_______________
(підпис)

 
 

___________________________

(ПІБ)

__________________________

(ПІБ)

 

 

 

 

 

 

                Секретар                                        Надія ДЯКОН