17 сесія 8 скликання ПОЛОЖЕННЯ про місцеву пожежну охорону на території Северинівської сільської ради

  • 309

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішення Северинівської сільської ради 

від «___» ________ 2022 року № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву пожежну охорону

на території Северинівської сільської ради 

 

I. Загальні положення

Місцеву пожежну охорону (далі - МПО) на території Северинівської сільської ради здійснює місцева пожежна команда Северинівської сільської ради (далі - МПК), місце знаходження: с. Северинівка вул. Колгоспна, 5В Жмеринського району, Вінницької області.

Функціонування МПО організовується у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах пожежі, надзвичайної ситуації або загрози їх виникнення.

МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Северинівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Северинівської сільського голови.

Членом МПО може бути особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями, і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

У питаннях організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Загальне керівництво МПО здійснює Северинівський сільський голова. Керівництво поточною діяльністю МПК, пов'язаною зі здійсненням пожежної охорони, здійснює начальник МПК. Під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій персонал МПК підпорядковується керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Структуру МПК, службовий статут, умови оплати праці та посадові інструкції працівників МПК затверджує сільська рада за пропозицією сільського голови відповідно до покладених на МПК завдань. 

Залучення МПК до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі - НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил та засобів для гасіння пожеж на території Жмеринського району, який затверджується розпорядженням голови Жмеринської районної державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області та іншими суб'єктами господарювання, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території району.

МПК виконує покладені на неї завдання в межах, визначених згідно з рішенням Северинівської сільської ради.

МПК під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території району виїзду МПК.

Контроль за діяльністю МПК здійснює виконавчий комітет Северинівської сільської ради та Головне управління ДСНС України у Вінницькій області через Жмеринське районне Управління.

У разі атестування, відповідно до законодавства, здатності МПК до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і отримання свідоцтва на право проведення таких робіт МПК отримує статус комунальної аварійно-рятувальної служби.

Залучати працівників та пожежну техніку МПК для виконання завдань, не передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, заборонено.       

II. Мета та завдання МПК

Метою діяльності МПК є:

захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж; 

підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях і населених пунктах.

Завдання МПК:

забезпечення пожежної безпеки;

запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;

гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

III. Права та обов'язки працівників - членів МПК

3.1. Для виконання покладених на них завдань працівники - члени МПК мають право:

3.1.1. за рішенням начальника МПК залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків НС інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, а також фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях, за згодою їх керівників;

3.1.2. одержувати від державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися протипожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення пожеж та НС;

3.1.3. отримувати безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також застосовувати будь-які заходи, спрямовані на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі;

3.1.4. вимагати під час гасіння пожежі:

від державних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припинення дій, що перешкоджають персоналу МПК виконувати поставлені завдання;

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

3.1.5. проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис;

3.1.6. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

3.1.7. використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території;

3.1.8. брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території селищної ради;

3.1.9. використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі;

3.1.10. надавати інші послуги згідно з чинним законодавством.

3.2. Працівники - члени МПК зобов'язані:

здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;

здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію та порятунок (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, проводити заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території Северинівської сільської ради, а у випадках, визначених окремими рішеннями ради, - і на інших територіях;

надавати допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням наявних сил і засобів;

надавати домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя та здоров'я стані, на місці виникнення пожеж і НС;

здійснювати заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням;

постійно підтримувати належний рівень підготовки для виконання покладених на МПК завдань, у тому числі для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС;

забезпечувати раціональне та виключно цільове використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПК;

за дорученням начальника МПК брати участь у проведенні:

а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об'єктів і територій;

б) разом з Жмеринським районним управлінням ГУ ДСНС України у Вінницькій області, закладами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежних;

в) разом з представниками Головного управління ДСНС України у Вінницькій області перевірок стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах суб'єктів господарювання, розташованих на території сільської ради;

г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території сільської ради;

ґ) тактичних навчань на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території сільської ради;

взаємодіяти з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт;

здійснювати профілактичну роботу, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки;

виконувати пожежно-рятувальні роботи, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащуються МПК - за наявності таких засобів та відповідної підготовки у працівників МПК;

забезпечувати збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.

IV. Майно та фінансування МПК

4.1. Майно МПК становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

4.2. Майно МПК можна використовувати лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження слід здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Матеріальне та фінансове забезпечення МПК здійснюється на підставі рішень Северинівської сільської ради. 

V. Керівництво МПК

МПК очолює начальник МПК, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Северинівського сільського голови за поданням виконавчого комітету Северинівської сільської ради.

Начальник МПК є посадовою особою місцевого самоврядування.

Начальник МПК:

здійснює керівництво МПК, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МПК майна, збереження життя та здоров'я персоналу;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПК завдань і функцій, організацію та результати її діяльності;

представляє МПК в органах влади, діє від імені МПК у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення працівникам МПК;

організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів з питань здійснення місцевої пожежної охорони;

здійснює планування роботи МПК;

звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на МПК завдань, планів роботи, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПК, а також про притягнення до відповідальності персоналу, винного у допущених порушеннях;

вносить пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади;

бере участь у доборі і забезпечує організацію роботи з комплектування МПК кваліфікованим персоналом, подає пропозиції щодо формування кадрового резерву МПК;

інформує Головне управління ДСНС України у Вінницькій області через Жмеринське районне управління про виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;

організовує роботу та забезпечує взаємодію МПК з Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області та навчальними закладами ДСНС щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу МПК, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо;

забезпечує належні умови персоналу МПК для виконання покладених на нього обов'язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях будівель МПК;

забезпечує дотримання вимог безпеки праці працівниками МПК під час несення служби, гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проведення тактичних та інших видів навчань та занять;

забезпечує проведення розслідувань нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, надання допомоги у ліквідації наслідків НС і проведення тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів для попередження таких випадків;

організовує заходи та здійснює контроль за забезпеченням безпеки дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПК під час виконання завдань, покладених на МПК;

організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПК;

вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення МПК;

проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їхньої готовності до дій за призначенням;

дає доручення, обов'язкові для виконання працівниками МПК, контролює їх виконання;

здійснює особистий прийом громадян;

ініціює застосування заохочень та накладення стягнень на працівників МПК відповідно до трудового законодавства України;

надає пропозиції щодо кошторису МПК (у частині матеріального та фінансового забезпечення МПК), організовує його виконання, а також здійснює контроль за правильним і економним витрачанням коштів і матеріальних ресурсів МПК;

забезпечує дотримання персоналом МПК законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

забезпечує взаємодію МПК з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території району;

виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації;

зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж та наданні допомоги у ліквідації наслідків НС;

 вносить пропозиції щодо організаційно-штатної структури МПК, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу;

забезпечує дотримання встановленого порядку інформування Головного управління ДСНС України у Вінницькій області через Жмеринське районне управління про виникнення НС і пожеж;

бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю МПК;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

VI. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії персоналу МПК

Оплата праці та соціальний захист працівників МПК здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі актів Северинівської сільської ради.

Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни МПК працюють цілодобово.

Персоналу МПК, який відповідно до своїх обов'язків долучається до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

Працівники МПК підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), що сталися внаслідок подій при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством.

VII. Припинення діяльності МПК

7.1. Припинення діяльності МПК здійснюється за рішенням Северинівської сільської ради із завчасним (не менше ніж за 60 днів до моменту прийняття відповідного рішення) інформуванням Головного управління ДСНС України у Вінницькій області через Жмеринське районне управління для коригування відповідних Планів залучення сил та засобів.

 

 

Секретар Северинівської  сільської ради            Надія Д’ЯКОН

 

 

ПОГОДЖЕНО

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 

“____” ___________ 2022 р.

 

 

 

Начальник Головного управління 

ДСНС України у Вінницькій області 

 

Руслан ШЕВЧУК

 

“____” ___________ 2022 р.