16 сесія 8 скликання Про затвердження типового договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та типового договору про оплату авансового внеску

  • 313

                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №_301

 

від «   14   » грудня 2021 року                                            16  сесія  8 скликання

с. Северинівка

    

Про затвердження типового договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та типового договору про оплату авансового внеску

 Керуючись статтями 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,127,128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», «Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженою Постановою КМУ від 11.10.2002 № 1531, Постановою Кабінету Міністрів від 22.04.2009 № 381, сільська  рада   вирішила:

 1. Затвердити типовий договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення на якій розташовано об′єкти нерухомого майна (додаток 1).

 2. Затвердити типовий договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що  передбачається для продажу (додаток 2).

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) .

 

 

 

Сільський голова                                      Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

         рішення 16 сесії сільської ради 8 скликання

від      грудня 2021 року № ____

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

несільськогосподарського призначення, на якій розташовано

об’єкти нерухомого майна

 

с.Северинівка                                                                        «___»____________р.

 

Сторони:

Замовник: Северинівська  сільська  рада , в особі_____________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,

Оцінювач (суб’єкт оціночної діяльності): ____________________, в особі ___________________, який діє на підставі ___________ з другої сторони, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Оцінювач бере на себе зобов’язання по визначенню вартості та виконанню звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для________________________________, площею ________кв.м (кадастровий номер_____), яка розташована за адресою: _____________________, на якій розташовано об’єкти нерухомого майна, що належать Покупцю земельної ділянки__________________________.

 

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт, зазначених у п.1.1. Договору визначається згідно конкурсних пропозицій Оцінювача, відповідно до протоколу засідання Комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної оцінки комунальної власності, виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів (аукціонів), від ______№___ у розмірі ______________.

2.2. Даний Договір та виписаний Оцінювачем рахунок є підставою для перерахування коштів за проведення експертної оцінки земельної ділянки на рахунок Оцінювача.

 

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Оцінювач зобов’язаний на вимогу Замовника давати пояснення щодо поданого звіту та об’єкту оцінки.

3.2. Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

3.3. Замовник сприяє наданню всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитись у власника нерухомого майна і необхідна для виконання Оцінювачем робіт, передбачених п.1.1. Договору.

3.4. Якщо в процесі роботи Оцінювача виникла потреба у проведенні інвентаризації майна, аудиторської перевірки або поновлення бухгалтерського обліку, Оцінювач має право вимагати проведення таких робіт від особи, яка бажає купити земельну ділянку. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.5. Якщо в процесі оцінки виникла потреба в залученні спеціалістів вузьких галузей, Оцінювач має право вимагати залучення таких, при цьому оплата їхніх послуг проводиться за рахунок загальної вартості робіт з виконання експертної грошової оцінки. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.6. Оцінювач самостійно погоджує звіт з експертної грошової оцінки з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування.

 

4. Порядок приймання і передачі робіт

4.1. Приймання виконаних робіт за цим Договором оформлюється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).

4.2. Замовник зобов’язаний підписати акт протягом 3-х робочих днів з дня одержання експертного висновку.

4.3. У разі відмови від підписання акта Замовник складає протягом 5 днів з моменту отримання акта експертного висновку мотивований протокол розбіжностей. Якщо протягом місяця з моменту отримання Замовником виконаної роботи акт прийому-передачі робіт по експертній грошовій оцінці не буде повернуто Оцінювачу, робота вважається прийнятою без зауважень.

 

5. Строк виконання робіт

5.1. Початком робіт вважається підписання Договору, за умови надання Оцінювачу всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки.

5.2. Термін виконання робіт визначається конкурсними пропозиціями Оцінювача до подачі на обов’язкову державну експертизу. Про передачу на експертизу Оцінювач інформує в письмовій формі.

5.3. Термін виконання робіт продовжується на термін проходження обов’язкової (повторної) державної експертизи.

5.4. Оцінювач має право виконати роботи достроково.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Договором.

6.2. Невиконання робіт в терміні зазначені в п.5.2. є підставою для розірвання цього Договору.

6.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

7. Умови розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному чинним законодавством, крім випадку, зазначеному у п.6.2.

8. Інші умови

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

8.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.5. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору втрачають юридичну силу.

8.7. Додатками до даного Договору є Акти виконаних робіт.

 

9. Юридичні адреси та реквізити сторін:

 

Замовник

Северинівська  сільська  рада

23126, Вінницька  область

Жмеринський  район

с.Северинівка вул.Грушевського,29

Код  ЄДРПОУ 04330421

 

 

Сільський  голова           

 

 

____________________

 

Оцінювач ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

 ______________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

         рішення 16 сесії сільської ради 8 скликання

від      грудня 2021 року № ____

 

 

ДОГОВІР  №

про  оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

 

с.Северинівка                                                                                 „_____„  _________20__р.

 

 

            Северинівська  рада в особі­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________, який діє на підставі ст. 42 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, іменована надалі „Виконавець”, з одного боку та _____П.І.Б.____ (громадянин України, ідентифікаційний номер платника податку ___________  паспорт__________ виданий  ___________), який мешкає _________________________  іменоване „ Замовник” з  іншого боку,   уклали даний договір  про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

            1.1. „Виконавець” зобов’язується замовити проведення експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення, площею______ га., що розташована ____________, вул. __________________  по факту сплати „Замовником” авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

1.2. Сума даного договору складає _________ (____ грн.____ коп.), що становить ___ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки зазначеної в п.1.1 договору.

                             

2. ПІДСТАВА ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Підставою для укладання договору є рішення  Северинівської  сільської  ради від _______ № _____ «________________________________________________»

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ  ВИКОНАННЯ.

 3.1. „Замовник” зобов’язується в 10-ти денний термін з дня укладання  даного договору внести на рахунок Северинівської  сільської  ради кошти, в розмірі визначенням п.1.2. договору.

 3.2. „Виконавець” в  30-ти денний термін з  дня отримання коштів  від „Замовника”  зобов’язується замовити проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки та згідно вимог чинного законодавства надати результати на розгляд Білозерської міської ради для прийняття відповідного рішення.

3.3. У разі відмови ___П.І.Б.__ від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, визначеної п. 1.2,  не повертається.

3.4. Відповідальність за своєчасне фінансування робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки несе „Виконавець”.

   

4. ДІЯ НЕЗДОЛАННОЇ СИЛИ

4.1 Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання сторін, які не можна передбачити, або уникнути включаючи оголошену чи фактичну війну, громадянські хвилювання, блокади, ембарго, епідемії, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

4.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання з зазначених обставин повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

4.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом послідовних трьох місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Орендарем та Орендодавцем, шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

                                

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

     5.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між сторонами за цим
Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між
сторонами.

         5.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

                              

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний договір набирає сили з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за ним.

6.2. Зміни до договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою.

6.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

                                

7. ІншІ Умови

7.1. Даний договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, пo од­ному примірнику для кожної зі сторін.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Замовник:

 

________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

________________________________

 

______________________ __________