.Рішення 7 сесії 8 скликанняПро затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік

  • 241

                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №___

 

від «_11___» березня 2021 року            7 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Програми надання

безоплатної правової допомоги населенню

Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VІ, з метою забезпечення державної гарантії рівних можливостей для доступу  мешканців громади до надання правових послуг із захисту, здійснення представництва в судах, інших органах, доступ до правосуддя та до джерел правової інформації, сільська рада вирішила:

 

1. Затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік (додається).

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

 

 

Сільський голова                                                       Василь Малярчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

             рішення 7 сесії сільської ради 8 скликання 

  від ___ березня 2021 року № ____

 

ПРОГРАМА

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ СЕВЕРИНІВСЬКОЇ ОТГ НА 2021 РІК

 

І. Паспорт програми

 

Ініціатор розроблення Програми

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

Дата номер назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №34601

 

 

Розробник Програми

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

Відповідальний виконавець Програми

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Виконавчий комітет Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області

 

 

Учасники Програми

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

Термін реалізації програми

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована програма.

 

Конституція України (стаття 59) закріплює право кожного на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Відповідно до статті 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Наразі значна кількість  мешканців територіальної громади потребує правової  інформації, консультацій   щодо практичної реалізації своїх прав та свобод, роз’яснень чинного законодавства. Вразливим верствам населення  необхідна допомога у доступі осіб до правосуддя.

Територія Северинівської ТГ відноситься до юрисдикції Вінницького місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги (у місті Жмеринка  розташований  відділ "Жмеринське бюро правової допомоги" Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

Враховуючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, з метою розширення можливостей отримання   безоплатної правової допомоги Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Северинівської ТГ на 2021 рік (далі – Програма) передбачає подальший розвиток та удосконалення  надання правової допомоги населенню, а також забезпечення права громадян на її отримання.

 

ІІІ. Визначення мети програми

 

Мета Програми: покращення доступу жителів Северинівської ТГ до безоплатної правової допомоги для ефективного захисту своїх прав.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

 

Програма визначає основні напрямки діяльності, спрямовані на забезпечення рівного доступу до правосуддя, виконання Конституції України, Закону України "Про безоплатну правову допомогу", а також інших нормативно-правових актів.

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:

забезпечення рівного доступу громадян  до правосуддя для захисту своїх прав;

підвищення рівня правової обізнаності громадян про право на безоплатну правову допомогу, розвиток правової культури та правової освіти населення;

налагодження ефективної та продуктивної співпраці із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету  та інших  джерел згідно чинного законодавства в межах обсягу  затверджених видатків.

Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватись (коригуватися) з урахуванням потенціалу та можливостей відповідного місцевого бюджету.

Термін виконання Програми – 2021 рік (додаток 1)

Головним розпорядником коштів за програмою є Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

V.  Перелік завдань Програми та результативні показники

 

Основними завданнями  Програми є:  

Спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги через удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та їх дотримання.

Розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах.

Проведення інформаційної кампанії щодо роз'яснення прав громадян, інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу та діяльність Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його відділу "Жмеринське бюро правової допомоги".

Проведення комунікативних заходів  спрямованих на інтеграцію з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги.

Забезпечення належного фінансування системи надання безоплатної правової допомоги як з державного бюджету, так і з місцевого бюджету .

Виконання Програми дасть змогу:

покращити доступ жителів Северинівської ТГ до безоплатної правової допомоги для ефективного захисту своїх прав;

створити належні умови для прийому громадян – мешканців Северинівської ТГ, та надання таким особам безоплатної правової допомоги;

підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, суб'єктів надання безоплатної правової допомоги та громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації.

 

 

 

 

 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи, передбачені Програмою надання безоплатної правової допомоги населенню Северинівської ТГ на 2021 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний

результат

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інформаційної кампанії щодо роз'яснень прав громадян, інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу  та діяльність центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Виготовлення та розміщення  соціальної реклами з інформацією про надання безоплатної правової допомоги , друк плакатів з інформацією про надання безоплатної правової допомоги

2021 р.

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права, зокрема – про право на безоплатну правову допомогу

 

 

Виготовлення банерів, вивісок  з інформацією про центр, друк пам'яток для громадян

2021 р.

 

 

 

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Організація виконання Програми покладається на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Координацію роботи по виконанню Програми здійснює виконавчий комітет Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області

Відповідальний виконавець програми один раз на рік до 01 лютого готує та подає до Северинівської сільської ради стан її виконання. 

 

Секретар                                      Надія Д’якон