Рішення № 658 39 сесія 8 скликання Про затвердження Положення про електронні консультації та опитування на території Северинівської сільської територіальної громади

 • 39

                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  №  658

 

від «22» листопада 2023 р.                                             39 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

 

Про затвердження Положення про електронні консультації

та опитування на території Северинівської сільської територіальної громади

 

З метою впорядкування процесу проведення електронних публічних консультацій на території Северинівської сільської територіальної громади, для безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Закону України «Про захист персональних даних» та керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції постійної комісії з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про електронні консультації та опитування на території Северинівської сільської територіальної громади, згідно з Додатком
№1 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Тетяна ТРАЧ).

 

 

 

  Сільський голова                                             Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 39 сесії сільської ради 
8 скликання

від ___ листопада 2023 р.№ ___ 

          

ПОЛОЖЕННЯ

«Про електронні консультації з громадськістю в Северинівській  громаді» з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування

 

Положення «Про електронні консультації з громадськістю в Северинівській громаді» з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, (далі  Положення) розроблене, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні».

           Положення визначає основні вимоги до організації і проведення сільським  головою, Северинівською сільською радою та її виконавчими органами (далі – органом місцевого самоврядування) електронних консультацій, опитувань та обговорень (далі – е-консультації) з питань, що належать до їх компетенції.

           Е-консультації є однією з форм участі членів  Северинівської територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, формуванні середовища, яке стимулює поінформованість, залучення громадян до розробки та реалізації рішень, свідому та відповідальну участь та впровадження кращих практик взаємодії влади і громади.

1. Загальні положення

  1. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.
  2. Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14-річного віку, є громадянином України може взяти участь або ініціювати е-консультацію.  Факт належності особи до громади підтверджується одною з  зазначених умов:

1.2.1.особа зареєстрована в населених пунктах громади;

1.2.2.особа на законних підставах орендує або користується  житлом в межах населених пунктів громади;

1.2.3.особа  працює в межах населених пунктів громади.

  1. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.
  2.  Е-консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації
  3. Е-консультації проводяться у формі:

- електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількість питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування). Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Опитування» на веб-порталі «Е-консультації».

- електронної консультації з громадськістю – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з  можливістю коментування учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Консультації» на веб-порталі «Е-консультації».

- електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення проекту нормативно-правового акту органом місцевого самоврядування з  можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в розділі «Обговорення НПА» на веб-порталі «Е-консультації».

1.6.  Уся інформація, пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення виконавчого органу Северинівської сільської ради, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е-консультації» та офіційному сайті Северинівської сільської ради, а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами не забороненими законодавством України.

1.7. В обов'язковому порядку проводяться консультації у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій щодо проєктів рішень місцевої ради з питань:

- що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків членів територіальної громади;

- що стосуються здійснення територіальною громадою повноважень місцевого самоврядування;

- надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства; регуляторної політики;

-що визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання розвитку територіальної громади, у тому числі затвердження програм економічного, соціального і культурного розвитку, інших цільових програм, рішень про стан їх виконання;

- генерального планування територіальної громади, детальних планів території;

- стратегії розвитку територіальної громади та змін до неї;

- місцевого бюджету та звітів про його виконання;

- що стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища, намірів створення на території територіальної громади екологічно небезпечних об’єктів, що можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, спричинити виникнення шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;

- надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

- відчуження об’єктів комунальної власності, що мають важливе значення для задоволення суспільних потреб територіальної громади, передачі їх в оренду та під заставу;

- об’єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації;

-адміністративно-територіального устрою територіальної громади, передбачених законодавством;

- статуту територіальної громади та змін до нього;

- символіки територіальної громади; правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, рішення щодо яких приймаються місцевою радою;

- встановлення та зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

- встановлення та зміни місцевих податків та зборів;

- запровадження та зміни вартості платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

- визначення порядку надання адміністративних послуг;

- правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

- присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, що за ними закріплені, об’єктам права власності, що належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій (з урахуванням положень Порядку 5 проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989).

           Крім того, такі консультації проводяться й з інших питань за рішенням органу місцевого самоврядування. Предметом консультацій з заінтересованими сторонами (стейкголдерами) можуть бути будь-які питання, віднесені законодавством до компетенції органу місцевого самоврядування.

2. Ініціатори е-консультацій, користувачі   та заінтересовані особи е-консультацій

2.1. Консультаційно-дорадчі органи при Северинівській сільській раді, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення Е-консультації з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, на веб-порталі «Е-консультації».

2.2. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Е-консультації», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації, які зазначені у п.3.5. Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі.

2.3. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень виконавчого органу Северинівської сільської ради, які були прийнятті на основі е-консультацій;

2) подавати виконавчому органу Северинівської сільської  ради пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;

3) отримувати від виконавчого органу Северинівської сільської ради та посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

3. Порядок проведення електронних консультацій

3.1.Для проведення кожної консультації міським головою приймається відповідне розпорядження.

3.2. Е-консультації проводяться шляхом:

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

- опитування задля вивчення громадської думки;

- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

3.3. Е-консультації організовує і проводить відповідний структурний підрозділ Северинівської сільської  ради, до повноважень якого віднесено питання, що є предметом обговорення та є головним розробником проекту рішення, плану заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби).

Координує організацію та проведення консультацій з громадськістю секретар Северинівської северинівської ради, який здійснює управління веб-порталом «Е-консультації»  (далі – Модератор).

3.4. Секретар Северинівської сільської  ради у день початку е-консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному сайті Северинівської сільської ради ради, таким чином інформує усіх зацікавлених осіб про їх проведення.

3.5. Авторизація користувачів на веб-порталі «Е-консультації»  відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України за умови надання згоди на обробку своїх персональних даних.

3.6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які опубліковуються на веб-порталі «Е-консультації». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Е-консультації».

3.7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію Незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

3.8. Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються структурним підрозділом Ямпільської міської ради. Результати проведення е-консультацій мають рекомендаційний характер і можуть враховуватися під час прийняття остаточного рішення і в подальшій роботі.

3.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.

3.10. Ініціювати е-консультацію особа  може лише після реєстрації на веб-порталі «Е-консультації». Консультація, ініційована користувачем веб-порталу, перевіряється Модератором впродовж двох робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 3.6 цього Положення.  До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

3.11. В разі не відповідності консультації вимогам пункту 3.7 цього Положення Модератор, не пізніше наступного дня після перевірки, надає ініційовану консультацію відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Северинівської сільської ради для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації стає відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Северинівської сільської ради.

3.12. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділом виконавчого органу Северинівської сільської ради щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у дводенний термін надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Е-консультації» відповідним структурним підрозділом міської ради.

3.13. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.

3.14. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» інформації, щодо якої проводиться консультація та завершується у строки, визначені розпорядженням міського голови.

Строк проведення е-консультації рахується з моменту оприлюднення.

3.15. Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення; 

- приймається рішення про проведення консультації;

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації»; 

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки, шляхом проведення е-консультації;

- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи.

 3.16. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

- найменування виконавчого Северинівської сільської ради, який проводить обговорення;

- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін (за наявності таких наслідків);

- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

- спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- прізвище, ім'я відповідальної особи виконавчого органу Северинівської сільської ради ;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

3.17. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації, які подаються через веб-портал «Е-консультації», вносяться разом з іншими коментарями, зауваженнями, пропозиціями, які могли бути зібрані у інший спосіб, в протокол е-консультації та зберігаються суб’єктом владних повноважень протягом 5 років. 

3.18. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

3.19. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:

 • найменування виконавчого органу Северинівської сільської ради, який проводив обговорення;
 • зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;
 • інформація про осіб, що взяли участь в консультації;
 • інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до виконавчого органу Северинівської сільської ради за результатами консультації, із зазначенням авторів;
 • узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.

3.20. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.

3.21. Рішення з додатками та результатами е-консультації виконавчого органу Ямпільської міської ради доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

3.22 Оскарження рішень, дій чи бездіяльність органу місцевого самоврядування до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Секр

         _____________________________________________