16 сесія 8 скликання Про затвердження Програми «Безбар’єрність » Северинівської сільської ради на 2022- 2024 роки

  • 271

 

Фото без опису                                                                   ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ
 

від «         »    грудня  2021 р.                                                                  с.Северинівка

 

Про затвердження Програми «Безбарєрність »

Северинівської сільської ради на 2022- 2024 роки

 

       Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою сприяння у подальшому формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, вирішення питання створення сприятливих умов життєдіяльності осіб інвалідністю, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  Програму  «Безбарєрність » Северинівської сільської ради на 2022- 2024 роки  «(Додаток 1).

2.Затвердити Заходи щодо виконання Програми  «Безбарєрність » Северинівської сільської ради

3.Фінансовому відділу Северинівської  сільської ради при формуванні місцевого бюджету передбачити кошти на виконання Програми.

      4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики (Трач Т.П.)

 

       Сільський голова                                                         Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО       

Додаток  1

  до рішення   сесії  скликання

Северинівської  сільської ради

    від     .12.2021р.  №

 

 

ПРОГРАМА

«Безбарєрність»

Северинівської  сільської ради

на 2022- 2024 роки

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         Зазначену Програму розроблено згідно до Закону України ”Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Проблеми  інвалідності,  пов’язані  з  наявністю  численних  соціальних бар’єрів,  не дозволяють особам з інвалідністю долучатися до активного суспільного життя.

         Принципами, на  яких базується Програма, є: об’єктивність, науковість, гласність, рівність, доцільність, ефективність, дотримання загальнодержавних інтересів.

На сьогодні на території Северинівської  сільської ради мешкає 295 осіб з інвалідністю.

Незважаючи на зрушення у створенні умов для повноцінної життєдіяльності осіб з інвалідністю, залишаються невирішеними проблеми, спрямовані на забезпечення рівних можливостей у повсякденному житті та діяльності.

РОЗДІЛ  2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАНННЯ ПРОГРАМИ

            Метою Програми є запобігання інвалідності, якнайповніша адаптація та соціальна інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство, забезпечення рівних можливостей та реалізація конституційний прав осіб з інвалідністю.

 

Пріоритетні завдання:

- створення умов для зниження рівня інвалідності та проведення профілактичних заходів;

- формування адекватного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю;

- сприяння особам з інвалідністю у реалізації конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту, зайнятість;

 -сприяння найбільш повній інтеграції у суспільство осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з інвалідністю;

- вивчення передового досвіду роботи, пов’язаного із забезпеченням заходів реабілітації осіб з інвалідністю, осіб з розумовими та психічними вадами;

- створення нових і збереження існуючих робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- розвиток творчості та фізична реабілітація людей  з інвалідністю;

- підтримка статутної діяльності громадських організацій, яка має соціальне спрямування.

 

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

 

Виконання заходів Програми  сприятиме:

- підвищенню ефективності реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- більш повній інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

- створенню умов для залучення осіб з інвалідністю в усі сфери суспільного життя, забезпеченню їх права на освіту та працевлаштування;

- створенню сприятливих умов для співпраці громадських організацій осіб з інвалідністю з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб осіб з інвалідністю;

- формуванню адекватного ставлення суспільства до осіб осіб з інвалідністю;

- створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення незалежно від стану їх здоров’я і ступеня мобільності;

- підвищенню рівня поінформованості населення про особливі потреби людей з інвалідністю, формуванню поваги до їх прав, особистості та гідності;

- залученню осіб з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованих дітей та творчої молоді, сприянню широкій інтеграції в суспільство людей осіб з інвалідністю;

- залученню осіб з інвалідністю до занять фізкультурою і спортом, створенню для цього умов доступності до спортивних та оздоровчих закладів.

 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСУВАНННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Щорічно під час формування місцевого бюджету, виходячи із наявних фінансових можливостей, планується передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми.

Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення благодійних коштів і гуманітарної допомоги.  

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Організація і контроль за виконанням заходів Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом  Северинівської  сільської ради.

Відділ соціального захисту та охорони здоровья Северинівської сільської ради  здійснює аналіз стану реалізації Програми та щороку до 01 лютого подає його Департаменту соціального захисту населення Вінницької  облдержадміністрації із зазначенням результатів виконання заходів Програми та витрат на їх реалізацію.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Надія ДЯКОН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО       

 

Додаток  2

  до рішення    сесії    скликання

Северинівської ї сільської ради

    від    .12.2021р.  №

 

 

 

ЗАХОДИ

 щодо реалізації Програми «Безбарєрність» Северинівської  сільської ради на 2022- 2024 роки

 

 

пп

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерело

фінансування

Обсяг

фінансування

Термін

виконання

(роки)

1.

2

3

4

5

6

 

Розділ І Заходи профілактики інвалідності, соціальне обслуговування осіб з інвалідністю

 

1

Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та на транспортне обслуговування/

 

Обласний бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

2

Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю.

 

Державний бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

 

3

Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю І та ІІ груп загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства (у тому числі по зору) по сплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію, скраплений газ та тверде паливо.

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

 

4

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Освіта, професійна реабілітація та працевлаштування осіб з інвалідністю

 

1.

Сприяння отриманню освіти дітьми з інвалідністю у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

2.

Проводедення заходів із запровадженням інноваційних технологій на основі інклюзивного підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з інвалідністю

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

3.

Забезпечення психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей з інвалідністю в навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим ) навчанням

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

4.

Забезпечення для дітей з інвалідністю доступу до соціального середовища та навчальних приміщень, використання  ними спеціального навчально-дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

5

Продовження практики проведення у навчальних закладах освіти занять з питань захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, толерантного ставлення до них. Проведення уроків толерантності у загальноосвітніх закладах освіти.

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

 

6

Здійснення загальної координації працевлаштування осіб з інвалідністю,  ведення інформаційного банку даних про осіб з інвалідністю, які бажають працювати та проходять (пройшли) професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

 

7

Забезпечення контролю за виконанням роботодавцями вимог статей 19,20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» щодо своєчасного надання звітів до Фонду соціального захисту інвалідів

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

 

 

Розділ ІІІ. Транспортне обслуговування людей з інвалідністю, доступність, індивідуальна мобільність

 

1.

 

Створення умов доступності для забезпечення дітям з інвалідністю права на якісне навчання у закладах освіти усіх рівнів акредитації, наявності спеціальних маршрутів (автобусів) для перевезення дітей з особливими потребами

 

Місцевий бюджет

У межах затверджених асигнувань

2022-2024

 

2

Затвердження щорічного переліку об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для осіб з інвалідністю, та обладнання їх необхідними допоміжними засобами з метою забезпечення осіб з інвалідністю доступом до сфери життєдіяльності

 

Місцевий бюджет

В межах затверджених асигнувань

2022-2024

 

3

Запровадження постійних перевірок стану безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної сфери, культурних закладів та подавати результати перевірок на розгляд районному комітетові доступності.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

 

4

Сприяння забезпеченню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю у візках та з вадами зору до будинків, у яких вони проживають.

 

Місцевий бюджет

В межах затверджених асигнувань

2022-2024

роки

             

 

Розділ ІV. Культура, відпочинок, фізкультура і спорт

 

1.

Забезпечити право осіб з інвалідністю до участі в культурному житті, зокрема, доступу до:

витворів культури і мистецтва;

інших культурних заходів чи послуг.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

роки

2.

Залучати до участі у культурно-мистецьких заходах, оглядах, конкурсах та фестивалях з різних жанрів аматорського мистецтва осіб з інвалідністю

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

роки

 

Розділ V. Підготовка кадрів та інформаційно-матеріальне забезпечення

 

1

Забезпечення осіб з інвалідністю інформацією, призначеною для широкого загалу, у доступних форматах та з використанням технологій, що враховують різні групи інвалідності

 

Виконання заходу не потребує фінансування

2022-2024

роки

2

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі районним організаціям осіб з інвалідністю.

 

Місцевий бюджет

В межах затверджених асигнувань

2022-2024

роки