16 сесія 8 скликання Про затвердження Комплексної програми «Освіта Северинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки»

  • 252

ПРОЄКТ

 

Фото без опису                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ 

 

 

від «__» грудня  2021 року                                           __ сесія 8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Комплексної програми

«Освіта Северинівської сільської  територіальної громади

на 2022-2024 роки»

 

    Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики в освітній галузі, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму «Освіта Северинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі-Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу сільської ради (Наталія Гамарник) при формуванні бюджету передбачити фінансування на реалізацію Програми.

3. Відділу освіти, молоді та спорту Северинівської сілької ради (Жанна Твердохліб) забезпечити координацію виконання Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Тетяна Трач).

 

Сільський голова                                   Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від ____грудня 2021року

№____

 

КОМПЛЕКСНА соціальна програма

«Освіта  СЕВЕРИНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2022-2024 роки»

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

шляхом розроблення і виконання програми

Комплексна соціальна програма «Освіта»  є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює дошкільні та  заклади загальноосвітньої середньої освіти.

В Северинівській територіальній громаді у 2021-2022 навчальному році функціонує 6 закладів загальної середньої освіти:

1 – Ліцей, який є опорним закладом у складі двох філій-гімназій;

2 – заклади І-ІІІ ступенів ( в тому числі 1 НВК з дошкільним підрозділом)

3 -  заклади І-ІІ ступенів ( в тому числі 1 НВК з дошкільним підрозділом).

В закладах функціонує 72 класи, у яких навчалось 828 учнів. Середня наповнюваність класу складає 11,5 учнів.

У громаді проживає 373 дітей віком від 0 до 6 років. У 2021-2022 навчальному році дошкільною освітою було охоплено 235 дітей віком від 1 до 6(7) років (63%).

У 8 населених пунктах  функціонує 6 закладів дошкільної освіти типу загального розвитку та 2 дошкільних підрозділи навчально-виховних комплексів, розраховані на  13 груп та 292 дошкільних  місця.

Проблемою освіти є відсутнє поєднання в змісті освіти його загальноосвітніх та фахових складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей:

зміст освіти не відповідає сучасним вимогам матеріального і духовного розвитку суспільства;

недостатня (застаріла) матеріально-технічна база закладів освіти;

низький рівень мотивації учасників освітнього процесу.

Розв’язання зазначених проблем потребує скоординованих дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та може бути забезпечене шляхом прийняття комплексної соціальної програми «Освіта Северинівської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі – Програма).

Актуальність розробки Програми обумовлена необхідністю «перезавантаження» освіти громади в контексті державної освітньої реформи: пошуку та вироблення нової гнучкої, динамічної моделі освітньої системи з громадсько-державним управлінням на засадах децентралізації, новим компетентнісно орієнтованим змістом освіти та наскрізним процесом виховання, із педагогікою партнерства й педагогічними працівниками – «аґентами змін», із ефективним моніторингом якості освіти.

Програма орієнтована на розбудову системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти Северинівської об’єднаної громади відповідно до запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів.

ІІ. Мета Програми

Метою програми є формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства й динамічно розвивається, її інтеграції в європейський та світовий освітній простір шляхом:

модернізації освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі;

комплексної інформатизації освіти та створення інформаційно-навчального середовища й запровадження новітніх освітніх технологій в освітній процес;

забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації підростаючого покоління;

запровадження моніторингу системи освіти та модернізації матеріально-технічної бази.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Основними засобами розв’язання проблеми є:

1) забезпечення:

доступності освіти через подальшу модернізацію й оптимізацію мережі  закладів освіти;

відкритого доступу до навчальних ресурсів, застосування нових технологій, реалізації освітніх проектів та ініціатив;

сталого фінансування матеріально-технічного розвитку освітньої галузі;

розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов;

удосконалення регіональної системи розвитку та підтримки обдарованої молоді;

осучаснення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовки керівників освітніх установ відповідно до вимог часу;

2) створення:

умов для реалізації принципу «Освіта протягом життя»;

дієвої системи дистанційного навчання, здійснення на її основі ефективного впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітній діяльності;

3) здійснення комплексу технічних заходів щодо пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарно-епідеміологічного благополуччя закладів освіти;

4) запровадження ефективної системи моніторингу якості освіти;

5) підвищення соціального статусу педагогічних працівників.

ІV. Строки та етапи виконання Програми

Програма виконується  протягом 2022-2024 років.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Серед основних завдань Програми:

забезпечення:

гарантій для реалізації  права на освіту незалежно від місця проживання і форм отримання освіти;

розвитку освітнього простору на основі новітніх технологій;

доступності та безперервності освіти протягом життя;

розвиток:

дошкільної, позашкільної, загальної середньої;

профільної освіти ( академічне, професійне спрямування);

запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій;

створення сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

формування в учнівської молоді прагнень до здорового способу життя, розвиток дитячого й юнацького спорту;

           побудова ефективної системи виховного процесу, який є невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності,

зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність);

модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку;

створення й забезпечення можливостей для реалізації різноманітних моделей діяльності  закладів освіти різних типів і форм власності.

Перелік завдань і заходів Програми наводиться в додатку до Програми.

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів згідно із затвердженими обсягами відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Організація управління та контролю за ходом

виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює її замовник – відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики. 

VІІІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти у Северинівській сільській раді відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави;

оптимізація мережі закладів освіти згідно потреб;

створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, зміцнення їх здоров’я;

розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів;

наближення системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

підвищення конкурентоздатності випускників;

поліпшення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

 

 

 

ПАСПОРТ

соціальної програми

 

1. Назва:  Комплексна соціальна програма «Освіта Северинівської територіальної громади на 2022-2024 роки»  

2. Підстава для розроблення: указ Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», Конвенція про права дитини 1989 року.

3. Замовник Програми: відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради.

4. Відповідальні за виконання:  відділ освіти,  молоді та спорту Северинівської сільської ради, заклади освіти підпорядковані сільській раді (за згодою).

5. Мета: створення умов для розвитку особистості, адаптації кожного громадянина до суспільства, побудованого на знаннях та активній участі у сферах соціального й економічного життя громади та держави.

6. Початок: січень 2022 року, закінчення: грудень 2024 року.

7. Етапи виконання:  Програма виконується в один етап.

8. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання бюджетного запиту на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для головного розпорядника коштів під час складання їх проектів.

9. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової соціальної програми:

 

 

Проєкти

Очікувані результати

Дошкільна освіта

«Дошкілля громади»

Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку, утримання  показника охоплення дітей дошкільними навчальними закладами на рівні 80%

            Загальна середня освіта

«Нова українська школа» (НУШ)

Успішне впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти; створення комфортних умов навчання учнів на базі закладів загальної середньої освіти

«Профільна школа»

Подальше запровадження допрофільної  підготовки учнів 8-9 класів; забезпечення профільного навчання; вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу допрофільної, профільної та профорієнтаційної підготовки учнів в умовах єдиного освітнього простору

«Шкільний автобус»

Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення  існуючого їх парку для повноцінного забезпечення перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти

«Шкільна бібліотека»

Створення шкільної бібліотеки як культурного, освітнього та інформаційного центру навчального закладу

Виховна і позакласна робота

«Позакласна робота»

Здійснення комплексу заходів з патріотичного, правового, екологічного виховання учнівської молоді, формування в них моральних цінностей, громадянської активності, утвердження здорового способу життя, залучення до практичної природоохоронної роботи, формування знань, навичок з основ природничих наук, створення умов для оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв’язування екологічних проблем

«Обдарована молодь»

Створення умов для творчого самовдосконалення обдарованих дітей, забезпечення інтелектуального і духовного розвитку особистості

«Здоров’я через освіту»

Створення освітнього середовища, сприятливого для здоров’я дітей; збереження, зміцнення, відновлення здоров’я дітей та зниження захворюваності засобами інноваційної реабілітаційної педагогіки; забезпечення емоційного благополуччя та особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних та психічних особливостей

Інклюзивна освіта

«Особлива дитина»

Створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;

розбудова інклюзивного середовища й забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Освіта в інформаційному суспільстві

«Інновації в сучасній освіті»

Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища та інформаційної інтеграції  освітніх ресурсів;

поширення та впровадження в освітній процес закладів освіти новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання, які в цілісному своєму поєднанні закладають основу інноваційного розвитку освітньої галузі;

створення умов, сприятливих для участі закладів освіти в здійсненні інноваційної діяльності різних рівнів (всеукраїнський, регіональний, інституційний) і форм (експериментальна, науково-дослідна, проектна, пошукова, грантова діяльності тощо);

представлення інноваційних досягнень у реформуванні регіональної освіти, узагальнення й поширення кращого досвіду та творчих здобутків педагогічних колективів;

практична реалізація дистанційного навчання;

запровадження моделей змішаного навчання;

цифровізація (діджиталізація) освіти і створення відкритого освітнього простору (використання інтерактивних дошок, електронних підручників, запровадження електронного документообігу, підключення до швидкісного інтернету);

створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуються на впровадженні в життя колективами закладів освіти ідей дитиноцентризму;

забезпечення впровадження педагогіки партнерства між здобувачем освіти, вчителем і батьками

Післядипломна педагогічна освіта

«Науково-методичний супровід  освіти. Розвиток людських ресурсів»

Підвищення кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці;

напрацювання системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;

формування методологічної та теоретичної компетентності педагогічних кадрів в умовах реформування освітньої системи;

сприяння вільному вибору форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій;

створення сприятливих умов для забезпечення соціальними пільгами та гарантіями педагогічних працівників відповідно до вимог Закону України «Про освіту»;

«Професійний розвиток, підтримка  педагогічних працівників»

Створення умов для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;

моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

корекція й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій педагогам щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізі, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників

(методичних об’єднань, творчих груп тощо);

надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

розроблення системи підтримки вчителів-початківців (підготовка наставника, лідерів до роботи з молодими вчителями);

організація сучасних ефективних форм роботи з керівниками та педагогічними працівниками.

Соціальний захист дитинства

«Соціальний захист дитинства»

 

Соціальний захист учасників освітнього процесу; створення належних умов  для соціальної підтримки, адаптації та реабілітації дітей, забезпечення безкоштовного гарячого харчування дітей пільгових категорій відповідно до норм харчування; збільшення охоплення учнів гарячим харчуванням

Матеріально-технічна база

«Комфортний заклад освіти»

Зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази закладів, подальше впровадження енергозберігаючих технологій

Якісні показники виконання Програми

10. Програма забезпечить: підвищення ефективності реалізації державної освітньої політики у Северинівській сільській раді, створення необхідних сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, безпосередньої участі молоді в суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, формування в молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, ствердження почуття патріотизму та національної самосвідомості.

11. Координація та контроль за виконанням: координацію здійснює замовник Програми – відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради. Виконавці Програми надають замовникові інформацію про її виконання щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики. 

 

Додаток

до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів комплексної соціальної програми

«Освіта Северинівської територіальної громади на 2022-2024 роки»

 

Проєкт 1. Дошкільна освіта

№№ з/п

Назва напряму діяльності

Зміст заходів щодо реалізації завдання

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання тис. грн.

Очікуваний результат від виконання заходів

2022

2023

2024

11.

1. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

1.1. Проведення семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку

Інші джерела

Не потребує

1.2. Покращення дидактичної бази дошкільних навчальних закладів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

18

20

25

Інші джерела

 

 

 

 

 

3

6

2.Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

2.1. Проведення спортивних конкурсів для дітей дошкільного віку

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

Інші джерела

Не потребує

3.Оснащення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

3.1. Придбання предметів довготривалого викорисання (для харчоблоків, їдалень, медичних кабінетів, систем доочищення питної води, меблів, спорт інвентарю та комп’ютерної техніки. )

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

 

120

180

 

80

Підвищення рівня надання освітніх послуг у відповідності із сучасними стандартами

Інші джерела

 

 

 

Проєкт 2. Профільне навчання

3.

Формування соціальної, інформаційної, технічної, компетенції учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних  і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи

1.1. Забезпечення  сучасним обладнанням навчальні кабінети закладів  

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

250

280

300

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів

Інші джерела

 

 

 

1.2. Розширити мережу факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих навчальних предметів і допрофільного навчання

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

120

120

120

 

Інші джерела

 

 

 

1.3. Провести модернізацію закладів освіти у відповідності до перспективного плану

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

80

80

60

Забезпечення охоплення учнів старшої школи профільним навчанням якісної освіти

Інші джерела

 

 

 

1.4. Організовувати підвіз учнів до опорних закладів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

126

135

150

Забезпечити 100% підвіз дітей

Інші джерела

 

 

 

 

 

Проєкт 3. Шкільний автобус

31

1.Здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти

1.1. Придбання паливно-мастильних матеріалів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

115

150

220

Забезпечення регулярного безоплатного підвозу учнів та педагогічних працівників

Інші джерела

 

 

 

1.2.Забезпечення збереження автотранспорту (придбання запасних частин, оплата послуг механіків )

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

70

100

100

Інші джерела

 

 

 

1.3. Залучення шкільних автобусів для підвезення дітей  та педагогічних працівників для участі в спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах,тощо та у зворотному напрямку

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

15

15

18

Інші джерела

 

 

 

1.5. Залучення шкільних автобусів для безкоштовного підвезення учнів випускних класів до пунктів тестування ЗНО та ДПА та у зворотному напрямку

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

3

5

5

Інші джерела

 

 

 

1.6. Залучення шкільних автобусів для екскурсійних перевезень учнів у межах району

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

5

8

10

 

Інші джерела

 

 

 

                                                                                             Проєкт 4. Шкільна бібліотека

1

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

1.1.Забезпечити бібліотеки закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

15

30

15

Забезпечення при потребі

Інші джерела

 

 

 

2

Забезпечення літературою

2.1. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

3

5

5

Інші джерела

 

 

 

2.2.Здійснення послуг по доставці та зберіганню підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

20

25

30

 

Інші джерела

 

 

 

2.3.Передплата періодичних видань

Відділ освіти, молоді та спортуСеверинівськї сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

8

10

10

Інші джерела

 

 

 

Проєкт 5. Позакласна робота

1

Забезпечення доступності позашкільної освіти

1.1. Розширення мережі гуртків в закладах освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Інші джерела

Не потребує

Збільшення охоплення дітей та підвищення якості позашкільної освіти

 

Місцевий бюджет

100

120

120

1.2. Участь у Всеукраїнських та обласних масових заходах за напрямками діяльності гуртків

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

12

15

20

Інші джерела

 

 

 

2

Зміцнення матеріально-технічної бази

2.1. Придбання професійної музичної апаратури для проведення заходів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

60

120

30

Зміцнення матеріально-технічної бази з метою створення та удосконалення сприятливих умов для духовного, інтелек-туального та фізичного розвитку учнівської молоді

Інші джерела

 

 

 

2.2. Придбання костюмів для гуртківців

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

60

60

60

Інші джерела

 

 

 

2.3. Придбання туристичного спорядження

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

100

50

50

Інші джерела

 

 

 

2.4. Придбання спортивного обладнання та инвентаря

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

50

50

50

Інші джерела

 

 

 

2.5. Придбання комп’ютерного класу

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

110

115

120

Інші джерела

 

 

 

Проект 6.  Обдарована молодь

1

Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку

1.1.Участь учнів у районних, обласних та всеукраїнських інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсах (організаційні витрати на відрядження)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

12

15

20

Удосконалення навчально-виховного процесу. Матеріальне заохочення та підтримка обдарованої молоді

Інші джерела

 

 

 

1.2.Організація та проведення олімпіад з базових дисциплін (організаційні витрати   на придбання бланків грамот, дипломів та ін.)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

5

7

9

Інші джерела

 

 

 

1.3.Підтримка творчо обдарованих дітей через систему морального та матеріального заохочення (запровадження премій)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

15

20

25

Інші джерела

 

 

 

Проєкт 7. Здоров’я через освіту

 

1

Організаційна діяльність, масові заходи

1.1.Проведення спортивних заходів, спартакіади (гімназіади) школярів, участь в обласних заходах (організаційні витрати, витрати на відрядження та харчування)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

20

25

30

Створення сприятливого середовища для спортивних занять

Інші джерела

 

 

 

Проєкт 8. Особлива дитина

1

Підвищення рівня доступності якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

1.1. Фінансування, навчально-методичне  та матеріально-технічне забезпечення інклюзивних класів

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

20

35

50

Забезпечення 100% доступності якісної конкурентноспроможної освіти для дітей та молоді з особливими потребами

Інші джерела

 

 

 

1.2. Забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, і здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

Не потребує

 

2

Створення освітнього реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психічного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах  освітнього закладу

2.1. Проведення робіт щодо приведення будівель і приміщень закладів у відповідність до вимог  (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень і приміщень соціальної інфраструктури освітніх закладів)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

60

--

--

Задоволення освітніх потреб дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальна інтеграція, створення для цього належних умов

Інші джерела

 

 

 

2.2. Забезпечити в обов’язковому порядку утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами в разі звернення до закладу особи з особливими освітніми потребами або її батьків

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

 

 

 

3

Впровадження механізму розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти

3.1. Заключення угоди з інклюзивно-ресурсним центром Жмеринської міської територіальної громади щодо обслуговування дітей з особливими  освітніми потребами 

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

55

65

70

Формування  інклюзивної освіти як елементу цілісної системи освіти

Інші джерела

 

 

 

Прєкт 9. Інновації в сучасній освіті

1

Створення інформаційно-освітнього простору

1.1.Придбати обладнання для стем-лабораторії

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

200

200

230

Придбання комп’ютерів

Інші джерела

 

 

 

1.2. Забезпечити бібліотечними інформаційно-пошуковими системами та програмним забезпеченням до них

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

15

30

45

Придбання ліцензійного програмного забезпечення для обліку підручників

Інші джерела

 

 

 

1.3.Забезпечити впровадження в освітній процес закладів освіти всіх рівнів концепції Нової української школи (НУШ), нових Державних стандартів, освітніх програм, навчальних планів.

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

100

120

150

Підвищення науково-методичного та кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Підвищення якості освіти

Інші джерела

 

 

 

1.4. Впроваджувати систему електронного (змішаного, дистанційного, мобільного тощо) навчання в закладах освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

 

Проект 10. Професійний розвиток, підтримка педагогічних працівників

1

Післядипломна педагогічна освіта

Моральне та мате-

ріальне заохочен-

ня педпрацівників

1.1. Організувати підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

 

 

 

 

Інші джерела

100

100

100

1.2. Здійснювати виплату надбавки за престижність праці педагогічним працівникам

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Згідно колективної угоди

Інші джерела

 

1.3. Здійснювати виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання покладених на них обов’язків відповідно до Закону України «Про освіту

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

 

Інші джерела

100%

 

 

1.4.Здійснювати нагородження педагогічних працівників за особливі трудові заслуги подяками, грамотами, почесними грамотами та іншими видами морального  заохочення

Стимулювати преміями до посадових окладів  педагогів та керівників закладів освіти, які стабільно показують високі результати роботи

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

За потреби

Інші джерела

 

1.5.Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів закладів загальної середньої освіти щодо орієнтації на здобуття педагогічної професії

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

 

Інші джерела

1.6.Здійснюватити роботу щодо формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів з метою підвищення кваліфікації педагогів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

1.7.Залучати педагогічних працівників до участі в семінарах, тренінгах, майстер-класах, конкурсах, виставках фахової майстерності («Учитель року», «Класний керівник року» та ін.) з метою підвищення фахового рівня та престижу педагогічної праці в суспільстві

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

 

Проєкт 11. Соціальний захист дитинства

1

Створення належних умов для соціальної підтримки, оздоровлення дітей, забезпечення  безкоштовного гарячого харчування дітей пільгових категорій

1.1. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та дітей внутрішніх переселенців

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

 

 

 

100% оздоровлення, харчування дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей учасників АТО та дітей внутрішніх переселенців

Інші джерела

25

50

65

1.2. Оздоровлення в пришкільних таборах учнів закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

10

10

15

Інші джерела

 

 

 

1.3. Забезпечення харчування учнів1- 4 класів  (50% батьківська плата, 50% кошти місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

550

780

920

Інші джерела

 

 

 

1.4. Забезпечення безоплатним харуванням дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та дітей внутрішніх переселенців, учнів з малозабезпечених сімей за довідками УСЗН багатодітних сімей- 50%

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

340

450

600

Інші джерела

 

 

 

1.6. Організація екскурсій для дітей пільгової категорії

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

За потреби

Інші джерела

 

 

 

 

 

1.7. Придбання подарунків для проведення Новорічних та Різдвяних свят

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

 

 

 

Інші джерела

80

100

120

 

             Проект 12. Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів освіти

1

Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти

1.1.Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостереження, охоронної сигналізації. Забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, проектування та монтаж систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та спостереження, проведення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій будівель

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

100

120

150

Поліпшення умов безпеки життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу

Інші джерела

 

 

 

1.2 Заміна електродвигунів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

20

30

15

Інші джерела

 

 

 

1.3. Заміна котлів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

60

80

100

Інші джерела

 

 

 

1.4. Заміна вікон

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

435

290

100

Інші джерела

 

 

 

2

Будівництво,  реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти  (в тому числі виготовлення проектної документації)

2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, розширення та технічного переоснащення, капітального ремонту будівель закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

200

500

300

Інші джерела

20000

 

 

 

2.2.Ремонт внутрішніх туалетів

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

10

15

20

Інші джерела

 

 

 

2.3. Ремонт покрівель та фасадів закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

200

400

300

 

Інші джерела

40000

 

 

2.4. Ремонт систем опалення та водопостачання

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

50

120

120

Інші джерела

 

 

 

 

 

2.5.  Придбання посуду та побутової техніки для шкільних їдалень

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

50

50

50

Інші джерела

 

 

 

 

 

2.6. Забезпечення підключення навчальних закладів до мережі Інтернет

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

14

--

--

Інші джерела

 

 

 

3.

Упровадження енергозбережних заходів та технологій у закладах освіти

3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту котелень.

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

100

180

60

Інші джерела

 

 

 

 

 

3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель –утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів)

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

55

60

65

Інші джерела

1500

1750

2000

 

 

3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання тощо

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

20

30

50

Інші джерела

 

 

 

4

Виготовлення документації

4.1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівлі та державні акти на земельні ділянки

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Місцевий бюджет

120

-

-

 

Інші джерела

 

 

 

Проект 13 «Основні заходи у сфері освіти»

1

Реалізація заходів у сфері освіти

1.1. Основні заходи у сфері освіти: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні свята, семінари, інші заходи тощо

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

 

2022-2024

Загальний обсяг

За потреби

 

Місцевий бюджет

 

 

 

1.2. Проведення свята Дня дошкілля

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Загальний обсяг

10

15

20

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

1.3.Проведення свята Дня працівника освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Загальний обсяг

20

25

30

 

Місцевий бюджет

 

 

 

Проект 14 Охорона праці та безпека життєдіяльності закладів освіти

1.

Профілактика дитячого травматизму

1.1. Організація проведення відповідних лекцій та навчання

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Поліпшення умов безпеки життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу

Інші джерела

Не потребує

 

 

1.2. Організація та проведення тижнів безпеки дитини

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

Не потребує

Інші джерела

Не потребує

2.

Охорона праці та безпека-життєдіяльності учасників освітнього

процесу

2.1. Здійснення навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки сфери цивільного захисту керівників, заступників та інших працівників закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Северинівської сільської ради

2022-2024

Місцевий бюджет

 

30

 

 

Інші джерела

 

 

 

                                               

 

 

Секретар сільської ради                                              Надія Д'ЯКОН