Рішення 16 сесія 8 скликання Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на 2022рік

  • 278

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  № ___

 

від «__» грудня 2021 року                                         16 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про бюджет Северинівської  сільської

територіальної громади  на 2022рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Северинівська сільська територіальна громада Вінницької  області ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2022 рік:

доходи  місцевого бюджету  у сумі  _________гривень,  в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету ________ гривень, з них освітня  субвенція – _______ гривень, базова дотація - _______гривень  , субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  -_____ гривень; доходи спеціального фонду _____ гривень  з них ______ гривень – власні надходження .  ( згідно з   додатком   1 цього рішення);

- видатки  місцевого бюджету  у сумі  _______ гривень, в тому числі  видатки загального фонду місцевого бюджету – ______ гривень, видатки спеціального фонду місцевого бюджету –  _____ гривень  з них, _____ гривень – видатки розвитку спеціально фонду ( згідно з   додатком   3 цього рішення)

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету на 2022 рік у  розмірі 5000 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (згідно з додатком  3 цього рішення).

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти  згідно з додатком  4 цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  _____ гривень (згідно з додатком № 5 цього рішення).

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого  бюджету належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі ________ гривень та субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ______ гривень з них _____ гривень загальний фонд та _____ гривень – видатки розвитку спеціально фонду;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  місцевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України, в тому числі:

надходження бюджету розвитку;

екологічний податок;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою  статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на програми природоохоронних заходів, за рахунок джерел, визначених  абзацом  третім та четвертим підпункту 1 пункту 7 цього рішення, на утримання бюджетних установ згідно із вимогами частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України за рахунок джерел, визначених  абзацом  п’ятим  підпункту 1 пункту 7 цього рішення.

8. Визначити на 2022 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету  видатки загального фонду на:

-  оплату праці  працівників бюджетних установ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

  -  забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-  соціальне забезпечення;

 

9. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету :

 

1) забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів  у бюджетному процесі;

 

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до місцевого бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик);

 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

5) забезпечити виконання статті 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття бюджетних зобов’язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в Державній казначейській службі в межах виділених їм асигнувань попереднього бюджетного періоду. Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням;

 

6) забезпечити виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання штатної чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень лише в межах фонду заробітної плати затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої кредиторської заборгованості із зазначених видатків. Укладати договори за кожним видом енергоносіїв у межах затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

7) заборонити вносити проекти рішень про збільшення штатної чисельності працівників бюджетних установ без обґрунтування поважних причин,  вживати заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ та штатної чисельності працівників, що фінансуються із бюджету територіальної громади відповідно до обсягів передбачених асигнувань;

 

10. Проводити перерозподіл видатків за бюджетними програмами відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та  порядку визначеного постановою Кабінету Міністрів України.

 

11. Установити, що з 01.01.2022 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету Северинівської  територіальної громади здійснюються  видатки на утримання бюджетної сфери, зокрема:  на утримання закладів та заходів освіти, закладів та заходів культури, адміністративних приміщень,  закладів і заходів  із надання соціальних та адміністративних послуг населенню,  здійснення благоустрою територій та інших закладів, установ, які будуть прийняті у комунальну власність територіальної громади.

 

12. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» дане рішення підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

13. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.)

 

 

 

  Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК