16 сесія 8 скликання Про затвердження Програми розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки

 • 308

Описание: клип0001

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №___

 

 

від  ____ грудня 2021 року                                                 __сесії 8 скликання

с.Северинівка                                                             

 

 

Про затвердження   Програми розвитку культури,  дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Програму розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській  сільській територіальній громаді  на 2022-2024 роки  (додається).

2.Затвердити  заходи  до Програми розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді  на 2022 -2024 роки (додається).

3.Доручити керівнику комунального закладу «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради здійснити необхідні заходи спрямовані на організацію проведення затверджених заходів до Програми розвитку культури,  дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді  на 2022 -2024 роки.

4.Фінансовому відділу сільської ради (Гамарник Н.О.) передбачити видатки на забезпечення  виконання Програми розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді  на 2022-2024 роки.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (Трач Т.П.).

 

 

Сільський голова                                             Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки

 

1.Загальна характеристика програми

Програма розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки розроблялася відповідно до Конституції України, на виконання законів України №2778-VI «Про культуру», № 1388-VI «Про біблотеки і бібліотечну справу», №1709-VI «Про музеї та музейну справу», №1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини», №2547-ІІІ «Про народні художні промисли», №554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», п.1 ч.2. ст.52, ч.6 ст.59 законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Окрім того, програму розроблено на виконання низки указів президента України, постанов Верховної ради України. Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, в тому числі розпорядження КМУ від 1 лютого 2016 року №119-р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегія реформ».

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку галузей «Культура» та «Туризм» на 2022-2024 роки відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Северинівської сільської ради, розпорядженнями та дорученнями сільського голови.

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету Северинівської сільської територіальної громади на відповідні роки, спонсорських та благодійних надходжень, цільового фінансування (грантів), інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є становлення Северинівської сільської територіальної громади, як територіальної одиниці з розвиненою культурною інфраструктурою та різноманітним культурно-мистецьким життям, що впливатиме на створення позитивного іміджу та сприятиме збільшенню її інвестиційної привабливості.

Основні напрямки діяльності:

 • здійснення послідовної роботи із запровадження сучасної моделі культурно- мистецького обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної бази аматорських колективів територіальної громади;
 • формування єдиного культурного простору територіальної громади;
 • створення умов для забезпечення рівного доступу мешканців територіальної громади до культурного продукту в незалежності від місця їх проживання;
 • створення умов для збереження та розвитку багатонаціонального потенціалу Северинівської сільської територіальної громади;
 • збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;
 • формування кадрового потенціалу галузі культури;
 • створення умов для вільного творчого самовираження та культурних процесів;
 • посилення міжвідомчої взаємодії;
 • розвиток креативних індустрій та культурних стартапів.

Основні завдання Програми:

Програмою передбачається протягом 2022-2024 років здійснення комплексу заходів зі збереження, розвитку та модернізації існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, підвищення якості культурних послуг, розвитку професійного мистецтва та створення умов для творчого розвитку особистості, а також:

 • сприяння діяльності творчих спілок;
 • здійснення заходів щодо популяризації пам`яток історико-культурної спадщини;
 • сприяння покращенню туристичного іміджу територіальної громади;
 • інформатизації сфери культури, створення сучасних інформаційних ресурсів.

Для цього необхідно забезпечити кожен сільський заклад комп`ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, по мірі необхідності проводити поточні та капітальні ремонти у закладах культури.

Щороку, в межах виділених асигнувань, розробляються заходи щодо реалізації завдань Програми розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки з врахуванням потреб різних груп населення, тобто, буде застосовано гендерно-орієнтоване бюджетування. Це, насамперед, відображатиметься під час прийому заявок на участь у фестивалях, конкурсах та культурно-мистецьких заходах, при наданні культурно-інформаційних послуг, де будуть дотримані принципи доступності та рівності між людьми з інвалідністю, чоловіками і жінками, відповідно до чинного законодавства у питаннях гендерної рівності. Це сприятиме ефективному та прозорому використанню коштів місцевого бюджету.

 

 

 

3. Очікуваний результат

 

Вирішення першочергових завдань дасть можливість поліпшити надання населенню територіальної громади культурно-мистецьких, масово-просвітницьких та бібліотечно–інформаційних послуг, забезпечить послідовний розвиток галузі, підвищить роль культури у контексті формування позитивного іміджу територіальної громади та її інвестиційної привабливості.

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних показників:

 • кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг;
 • кількість організованих культурно-мистецьких заходів;
 • кількість культурних ініціатив, реалізованих спільно з громадськими організаціями;
 • участь творчих колективів та окремих виконавців в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях і результати цієї участі;
 • обсяг інвестицій в галузь культури 9 грантові та спонсорські кошти);
 • питома вага власних надходжень закладів культури;

Реалізація Програми забезпечить:

 • подальший розвиток культури і мистецтва у територіальній громаді, збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів;
 • розвиток і функціонування державної мови у сфері культури;
 • подальший розвиток бібліотечної та музейної справи, мистецької освіти;
 • підтримку діяльності організацій у сфері культури та мистецтва, творчих колективів;
 • естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;
 • залучення до  сфери культури інвестицій;
 • створення креативного простору у сфері культури та забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади;
 • популяризацію пам`яток місцевого значення, як об`єктів культурної спадщини.

Реалізація Програми надасть додаткові стимули для активізації розвитку культури і туризму, стане підгрунттям для подальшого розвитку існуючого  творчого потенціалу територіальної громади та туристичної інфраструктури.

 

4.Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради, яке здійснює координацію ті контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми є КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму» у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки здійснюється з метою:

 • забезпечення виконання заходів та завдань Програми в установлені строки;
 • досягнення передбачених показників Програми;
 • забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням.

Крім того, в ході реалізації Програми передбачена співпраця з відділами сільської ради, громадськими організаціями, творчими спілками, іншими недержавними установами, що діють у сфері культури.

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми  здійснюється КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради.

Взаємодія між виконавцями будується наступним чином. На початку року складається план роботи, у якому зазначаються конкретні виконавці кожного заходу Програми.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми є:

 • звітність КЗ «Центр культури, дозвілля та туризму» Северинівської сільської ради;
 • проведення моніторингу;

Контроль за виконанням Програми здійснюється Северинівською сільською радою та її виконавчим комітетом, а також постійною  депутатською комісією з питань освіти,культури,охорони здоровя, фізкультури, спорту та соціального захисту населення,прав людини,законності депутатської діяльності, етики.

 

 

         Секретар сільської ради                                Надія Д`ЯКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення __сесії сільської ради

8 скликання від ___грудня 2021 р.

 

Заходи на 2022 рік до Програми  розвитку культури, дозвілля та туризму у Северинівській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки.

п/п

Назва заходу

Дата

відзначення

Необхідна сума,грн.

1

Свято Маланки

13-14.01

3000,00

2

Свято Водохреща

19.01

10000,00

3

День закоханих

14.02

3000,00

4

Масляна

06.03

1500,00

5

Міжнародний день прав жінок і миру

08.03

10000,00

6

День матері

08.05

10000,00

7

День примирення

08.05

8000,00

8

День молоді

26.06

10000,00

9

День Конституції

28.06

5000,00

10

Івана Купала

06.07

10000,00

11

МалинаФест

липень

60000,00

12

День вареників с.Стодульці

12.07

6000,00

13

Прийшов до нас Медовий спас

19.08

2000,00

14

День Незалежності України

24.08

10000,00

15

День людей похилого віку

01.10

4000,00

16

День захисників та захисниць України

14.10

8000,00

17

День пам`яті жертв голодомору

24.11

2000,00

 

Разом

 

162500,00

18

День села Голубівка

08.01

2000,00

19

День села Чернятин

09.01

15000,00

20

День села Слобода-Межирівська

21.09

2000,00

21

День села Северинівка

21.09

15000,00

22

День села Рожепи

27.09

3000,00

23

День села Стодульці

09.10

3000,00

24

День села Маньківці

14.10

3000,00

25

День села Олександрівка

26.10

4000,00

26

День села Кудіївці

11.11

3000,00

27

День села Токарівка

14.11

3000,00

28

День села Сербинівці

21.11

3000,00

29

День села Слобода-Чернятинська

19.12.

2000,00

 

Разом

 

58000,00

 

Всього по програмі

 

220500,00

 

 

      Секретар сільської ради                                         Надія Д’ЯКОН