16 сесія 8 скликання Про затвердження Положення про резервний фонд сільського бюджету Северинівської сільської ради

  • 278

ПРОЄКТ

 

Фото без опису                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №___

 

від «      » грудня 2021 року                                                    16  сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

 

Про затвердження Положення про резервний фонд сільського бюджету Северинівської сільської ради

 

 

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», статтями 26.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рекомендації постійної комісії з питань  планування бюджету та соціально-економічного розвитку Северинівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про резервний фонд місцевого бюджету на 2022 рік , що додається.
  2. Головному бухгалтеру Северинівської сільської ради у своїй роботі дотримуватись вимог Положення.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування бюджету та соціально-економічного розвитку Северинівської сільської ради.

 

 

 

 

            Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 16 сесії 8  скликання

                                                                              Северинівської сільської ради

від «        » грудня 2021 року

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про резервний фонд бюджету Северинівської сільської ради на 2022 рік.

 

  1. Загальні положення

 

1.1.Це положення визначає тпорядок утворення резервного фонду місцевого бюджету на 2022 рік (далі резервний фонд) Северинівської сільської ради, напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

 

1.2Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного хапрактеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на відповідний  бюджетний період.

 

1.3Резервний фонд створюється за рішенням Северинівської сільської ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Северинівської сільської ради на відповідний бюджетний період.

 

1.4 Резервний фонд встановлюється рішенням Северинівської сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

 

1.5 Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за розпорядженням сільського голови  Северинівської сільської ради з подальшим затвердженням на черговій, позачерговій сесії.

 

  1. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду.

 

2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

 

2.1.1.Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного,соціально-політичного характеру;

 

2.1.2.Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом’якшення її можливих наслідків;

 

2.1.3.Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів України можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Северинівської сільської ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Вінницької обласної державної адміністрації, сільської ради, підстав для проведення таких заходів.

 

2.2 .До непередбачуваних заходів, визначених у підпункті2.1.3. пункту2.1. цього Положення, не можуть бути віднесенні: обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції),призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Северинівською сільською радою.

 

2.3.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на

1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведенні або були проведенні частково, про що приймається відповідне рішення.

 

2.4.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

 

2.5. Кошти резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду. Кошти із резервного фонду суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб’єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

 

3.Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду місцевого  бюджету.

3.1.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, організаціями, установами (далі заявники) до апарату Северинівської сільської ради.

 

3.2.У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок коштів місцевого бюджету;

 

    1. До звернення обов’язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових)робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування-пояснення заявника про причини не проведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту2.1. цього Положення, до звернення також обов’язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудованих та інших невідкладних робіт.

 

3.4. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбаченні у пункті 2.3 цього положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

 

3.5 Виконавчий комітет Северинівської сільської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відділу архітектури, земельних відносин та житлово комунального господарства, фінансовому відділу, відділу бухгалтерського обліку Северинівської сільської ради для розвитку звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші структурні підрозділи сільської ради. У разі потреби виконавчий комітет сільської ради запрошує експертів для підготовки експертних висновків стосовно звернення:

Після проведення експертизи зазначені експертні висновки надаються фінансовому відділу сільської ради.

 

3.6. На основі отриманих матеріалів фінансовий відділ готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду надсилає їх у тижневий термін сільському голові.

 

3.7.Виконавчий комітет сільської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5 цього Положення, та пропозицій фінансового відділу сільської ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків  у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

 

3.8.У разі не дотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5., цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2.,3.3., цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету.

 

4.Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

4.1.Начальник фінансового відділу готує матеріали на розгляд виконавчого комітету сільської ради про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду фінансовий відділ сільської ради готує відповідний проект розпорядження голови, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

напрям використання коштів з резервного фонду;

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

 

4.2.Фінансовий відділ погоджує проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду.

 

4.3.Сільський голова приймає розпорядження про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків фінансового відділу.

 

5.Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1.Після прийняття розпорядження про виділення коштів з резервного фонду;

 

5.1.1.Головний розпорядник бюджетних коштів надає довідки про внесення змін до розпису сільського бюджету згідно із зазначеним розпорядженням;

 

5.1.2.Фінансовий відділ визначає код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним розпорядженням і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

 

5.2.Фінансовий відділ після внесення змін до розпису сільського бюджету здійснює фінансування головного розпорядника коштів.

 

5.3. Головний розпорядник коштів резервного фонду забезпечує цільове використання асигнувань та подання звітності в установленому порядку.

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фото без опису                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №___

проект

від «14» травня 2021 року                                         10 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Северинівської сільської  територіальної громади за І квартал 2021 року

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади, сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року по доходах в сумі 12580854,29 грн і по видатках в сумі 12877722,98 грн, в тому числі:

по доходах загального фонду  12254362,97 грн;

по доходах спеціального фонду 326491,32 грн;

по видатках загального фонду 12589950,49 грн;

по видатках спеціального фонду  287772,49 грн.

 

2. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.)

 

 

 

 

            Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК