проект рішення 2 сесії 8 скликання Про затвердження Положення  про постійні комісій Северинівської сільської  ради

  • 361

Фото без опису                 Фото без опису

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №___

 

від «____» грудня 2020 року                                              2 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження Положення  про постійні комісій

Северинівської сільської  ради

 

Керуючись ч. 15 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Северинівської сільської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності,              етики (Трач Т.П.). 

 

 

 

           Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

Затверджено

рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання

від «___» грудня  2020 року №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Северинівської сільської ради

 

 

1. Загальні положення

1) Постійна комісія Северинівської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

2) Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

3) До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

4) Постійна комісія підзвітна Северинівській сільській раді та відповідальна перед нею.

5) У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

6) Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень сільської ради, громади, сільського голови або секретаря ради.

7) Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, відділами виконавчих органів сільської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

8) Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.

9) Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

10) Положення про постійні комісії затверджується сільською радою.

11) За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ.

12) За наявності технічної можливості, на офіційному веб-сайті сільської ради має бути забезпечене:

розміщення на ньому діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів кожної постійної комісії;

плану роботи ради та постійних комісій (за наявності), відповідальних осіб за проведення засідань комісій;

розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;

завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідань постійних комісій;

розміщення звітів постійних комісій.

13) Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

14) Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

15) Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

16) Засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, що забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

17) Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє секретаря ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

18) Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій здійснюється сільською радою.

 

2. Завдання та організація діяльності постійних комісій

1) Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

2) Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3) Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

4) Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

5) За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті Северинівської сільської ради у спосіб, визначений Регламентом ради.

6) Протокол засідання постійної комісії виготовляється протягом двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згодні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

7) Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

8) Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

9) Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

10) Питання, що виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

11) Якщо на час розгляду проєкту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що даний проєкт рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проєкт рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.

12) Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій, не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається повинені бути зазначені час, місце проведення та порядок денний. Також, можуть бути направлені й необхідні для вивчення питань матеріали.

13) Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, сільського голови. До порядку денного включаються питання, проєкти рішень яких виносяться на сесію сільської ради. Також, можуть бути включені звернення громадян та інші питання (за наявності), що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.

14) Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

15) Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Сільський голова, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб, присутніх на засіданні комісії, приймається рішення шляхом голосування.

16) Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

Тривалість виступів:

для доповіді - 10 хв.

для співдоповіді - 5 хв.

для участі в обговоренні - 3 хв.

заключне слово доповідача - 3 хв.

для репліки - 1 хв.

17) Особи, які беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

18) За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проєкти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

19) Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у терміни, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.

20) У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

21) Постійні комісії щорічно звітують перед радою про свою діяльність. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

кількість засідань постійної комісії;

кількість розглянутих комісією питань;

кількість комісією внесених проєктів рішень;

кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т. ч. відвідування ними засідань комісій.

22) Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до секретаря ради.

 

3. Голова постійної комісії

1) Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

2) Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.

3) Голова постійної комісії:

Скликає і веде засідання комісії.

Дає доручення членам комісії.

Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

Забезпечує гласність в роботі комісії.

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови, секретар або інший представник зі складу комісії, визначений цією комісією.

4) Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата сільської ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Надія ДЯКОН